Nyheter 25.2.2015

Euroopan rannikkovartiostofoorumin toimisto aloitti Brysselissä

Kustbevakningarnas samarbete fick nya krafter vid årets början när en byrå med en handfull anställda började koordinera arbetet. Det är Finlands gränsbevakningsväsende som står för inrättandet av byrån eftersom det i höstas blev Finlands tur att vara ordförande för forumet.

Markku Halonen är sakkunnig i frågor om kustbevakning vid EU-representationen
Markku Halonen är sakkunnig i frågor om kustbevakning vid EU-representationen

European Coast Guard Function Forum (ECGFF)

Tanken att grunda en frivillig sammanslutning för marina brottsbekämpande myndigheter föddes år 2009 och som första ordförande fungerade Spanien år 2010. Finska gränsbevakningsväsendet övertog ordförandeskapet i fjol höstas.

Principen är enkel; ledarna för kustbevakningsmyndigheterna i alla EU-medlemsländer som har en kust samlas en gång per år för att diskutera hur man kan förbättra säkerheten till havs. Vanligtvis representeras medlemsstaterna av den myndighet som är deras huvudsakliga aktör när det gäller kustbevakningsuppdrag. Förutom medlemsstaterna har också Norge och Island deltagit, samt kommissionen, fristående myndigheter och Internationella Sjöfartsorganisationen IMO.

Även om det inte finns någon officiell definition av vad som räknas som kustbevakningsfunktioner så har man enats om att följande händelser till havs omfattas

  1. Säkerhet till sjöss (safety)
  2. Fartygs- och hamnsäkerhet
  3. Tullverksamhet
  4. Allmän lagövervakning (smuggling, terrorism m.m)
  5. Gränsbevakning
  6. Bevakning av havsområden
  7. Miljöövervakning och bekämpning av miljörisker
  8. Sjöräddning
  9. Fiskeövervakning

Det är viktigt att minnas att det inte är frågan om en europeisk kustbevakning utan om en sammanslutning av nationella marina brottsbekämpande myndigheter, och samarbetet bygger på fyra punkter. Forumet är frivilligt (voluntary), inte bindande (non-binding), självständigt (independent) och opolitiskt (non political).

Samarbetets mål

Målsättningen med samarbetet är att effektivare bemöta de föränderliga utmaningar som den marina säkerheten står inför. Sammanslutningen gör det möjligt att skapa nätverk med vars hjälp Europas marina brottsbekämpande- och säkerhetsmyndigheter kan kommunicera med varandra. Forumet erbjuder mera synlighet för de marina aktörer som hanterar inre säkerhet och samtidigt en effektivare påverkningskanal till beslutsfattarna.

Via forumet är det möjligt att förena och dela bästa marina praxis, främja utbildningssamarbetet och samverkan såväl internationellt som nationellt, samt åstadkomma harmoni för att förfaranden och kulturer ska tillnärmas. Särskilt viktiga är den tvärsektoriella approachen och samarbetet, där man strävar efter att resurserna ska användas förnuftigt inom den breda marina sektorn – med beaktande av alla olika funktioner. Då kan man agera kostnadseffektivt och undvika överlappningar, vilket besparar de europeiska skattebetalarna pengar.

Vad har redan gjorts?

Europeiska kustbevakningsforumet trampar ännu i barnaskorna men har trots det fått till stånd en hel del. I forumets struktur ingår ett årligt chefssammanträde som ordförandelandet ordnar, tre årliga möten för sekretariatet som bereder ärendena, det bestående organet i Bryssel samt det nationella nätet av kontaktpunkter.

En form av praktisk och konkret utveckling är det 800 000 euros projekt som Europeiska havs- och fiskerifonden finansierar och vars syfte är att förenhetliga utbildningen i kustbevakningsfunktioner. Det betyder bland annat en gemensam portal där man hittar läroinrättningars kursutbud som också andra länders sakkunniga kan ha nytta av. Samtidigt utreder man hurdana examina, kurser eller moduler som står till buds, med andra ord kartlägger man referensramarna för europeiska examina (European Qualifications Framework, EQF). Man har enats om att det är ordförandelandet som leder projekten i forumets namn, i det här fallet är det alltså finska gränsbevakningsväsendet som leder projektet.

Det bestående organet som har inrättats i Bryssel är nytt. Gruppen som har verkat sedan början av året består av representanter för det föregående (Italien) ordförandelandet, det nuvarande och det blivande (Britannien) och den fungerar som kontaktpunkt till Europeiska unionens institutioner. Gruppen i Bryssel försöker påverka EU:s institutioner, förse kommissionen med projektidéer och skaffa synlighet för forumets visioner och bästa praxis i olika arbetsgrupper.

Forumet har redan nämnts i flera politiska uttalanden eller konklusioner, så viljan att utveckla kustbevakningsmyndigheternas samverkan är stark också på institutionell nivå i unionen.

Framtiden

ECGFF har befäst sin struktur och ställt upp ambitiösa mål för sig. Hårt arbete krävs för att löftena och deklarationerna ska bli konkreta handlingar. Som känt är verkställandet många fina planers svaga punkt.

För forumet är det ett livsvillkor att de deltagande medlemsländerna förbinder sig till verksamheten och att de brottsbekämpande myndigheterna vill samarbeta frivilligt, både internationellt och nationellt. Även om man brukar säga att euron är en bra konsult, bör det här samarbetet inte utgå från pengar utan framför allt från kundens behov och utgångspunkten bör vara förnuftig anpassning till omgivande hot. Europas hav måste vara säkra.

Markku Halonen 

Skribenten är sakkunnig i kustbevakningsärenden vid EU-representationen

Mera information: www.ecgff.eu