Nyheter 27.3.2015

Suomen puolustuksen edistäminen – ajankohtaista sotilaiden suunnasta

Säkerhet och försvar har aktivt diskuterats och behandlats på sista tiden både bland medborgare och på samhällsnivå, också här i Bryssel. I världen pågår händelser som har fått människor att tänka på sin egen och sitt samhälles säkerhet, säkerhet som man tidigare tog för given.

Kommodori Juhani Karjomaa on apulaissotilasedustaja EU-edustustossa
Kommendör Juhani Karjomaa är biträdande militärrepresentant vid EU-representationen

Vi militärer följer naturligtvis med situationen noga och analyserar dess utveckling ur militär synvinkel. Här i Bryssel underlättas kunskapen om läget av att finländarna är vederbörligt starkt representerade, särskilt i militär- och civil underrättelseverksamhet. Vid Finlands ständiga EU-representations militärrepresentation koncentrerar vi oss på att driva Finlands försvarsintressen i ärenden som hör till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

I slutet av fjolåret valdes Greklands försvarsmakts nuvarande kommendör till EU:s högsta militära uppgift; ordförande för militärkommittén. Han tillträder i höst. I vår väljs en ny ledare för EU:s militära stab och Finland har ställt upp en kandidat.

Våra roller är klara och tydliga. Den militära representanten företräder försvarsmaktens kommendör i militärkommittén och för fram Finlands försvarsmakts ståndpunkt när ärenden behandlas. Vi deltar också i verkställandet av ärenden som berör militär verksamhet som har beslutats inom EU och nationellt. Till de mest synliga exemplen hör EU:s militära operationer och olika slag av militära kapacitetsprojekt.

Försvarsfrågor behandlas av EU:s statsöverhuvud i juni

Europeiska rådet, de vill säga EU-statsöverhuvudenas toppmöte, behandlade försvarsfrågor när de sammanträdde i december 2013. Försvarsfrågor finns på agendan för junimötet i år också, och för vår del bidrar vi till förberedelserna och att Finlands röst ska höras. Under våren pågår förberedelser i militärkommittén och kommendörerna för EU:s väpnade styrkor sammanträder i Bryssel i mitten av maj. Det viktigaste med sommarens toppmöte anser vi för vår del att är förnyelsen av säkerhetsstrategin, så att den svarar mot dagens behov men också föregriper kommande händelser.

Hittills har Finland deltagit i alla pågående militära EU-insatser men nu ser det ut som att vi uteblir från det rådgivande uppdrag som snart drar igång i Centralafrika. Andra pågående militära uppdrag sysselsätter oss i Bryssel när det galler arrangemangen med att bilda trupper, fylla uppdrag och avsluta militära operationer och missioner. Vi ingår också till sommaren 2015 i den av Sverige ledda stridsgruppen som befinner sig i beredskapstillstånd. Dessutom påverkar vi beredandet av flera koncept-, verksamhets- och operationsplaner till deras militära delar.   

För att utveckla EU:s kapacitet genomförs förfrågningar i medlemsländerna som ombeds utreda sin militära kapacitet. Utgående från svaren utarbetas en militär styrkekatalog och sedan granskas hur vi har utvecklats i EU, om vi har det. I sammanhanget utgör cyberförsvar och dess utvecklingsbehov en extra krydda. Man ska inte glömma att soldaternas andel, cyberförsvaret, bara är en skiva av den stora cybersäkerhetskakan.

Hybridkrigsföring

Krigsbilden förändras hela tiden och på senaste tid har det talats mycket om hybridkrigsföring. Den omfattar inte just nya element ur militär synvinkel, men som term är fenomenet nytt, dock redan etablerat. I den kommande säkerhetsstrategin skulle det vara bra att fastslå viljan beträffande hybridkrigsföring och hybridförsvar. Därefter kunde soldaterna sätta igång uppdateringen av hotbedömningarna, scenariearbetet och ställa upp de militära kraven. Hybridkrigsföring påverkar oundvikligen den kommande beredskapsplaneringen.

Vår verksamhet som militärer i EU:s olika institutioner, arbetsgrupper och forum i varierande sammanhang kan tidvis göra att helheten blir skymd, vilket kanske också gäller andra. Men i all verksamhet går en röd tråd som är vårt rättesnöre, och den handlar om att främja Finlands försvar. När vi samtidigt följer militärrepresentationens princip – effektivitet – är vår väg mot målet tydligt utstakad.

På militärrepresentationens vägnar,

kommendör Juhani Karjomaa

Skribenten är biträdande militärrepresentant