Nyheter 10.4.2015

Euroopan parlamentti vahvasti mukana TTIP-neuvotteluissa

Kuva: Euroopan parlamentti

Som bäst pågår förhandlingarna om EU:s och USA:s transatlantiska handels- och investeringsavtal (TTIP). Europaparlamentet spelar en viktig roll för att avtalet ska träda i kraft; det kan inte ske utan parlamentets godkännande.

I och med Lissabonfördraget växte Europaparlamentets inflytande när EU ska besluta om internationella avtal. Parlamentet har rätt att bli informerat om avtalsförhandlingarna i rätt tid under förfarandets alla skeden, och att godkänna eller förkasta det färdiga avtalet. 

Utskotten behandlar

Parlamentets olika utskott diskuterar kontinuerligt förhandlingsprocessens olika skeden med kommissionen. Utskottet för internationell handel eller INTA är det behöriga utskottet i detta fall, men dessutom ger 14 andra utskott utlåtanden om förhandlingarnas delområden.

Bild: Europeiska parlamentet
Liisa Jaakonsaari. Kuva: Euroopan parlamentti
Enligt Liisa Jaakonsaari kan en majoritet av parlamentet komma att ställa sig bakom TTIP-avtalet om bland annat det föreslagna skiljedomstolsförfarandet inte ingår i det.

Europaparlamentet kan godkänna olika rekommendationer för kommissionen utgående från utskottsbetänkanden. Det är detta skede som pågår just nu. Utskottet för internationell handel gav sitt förslag till betänkande gällande förhandlingarna i februari. Tidsfristen för att föreslå ändringar gick ut förra veckan. Ungefär 2000 ändringsförslag lämnades in.

Utskottet röstar om det förändrade betänkandet i mitten av april. Enligt rådande information kommer parlamentet att rösta om betänkandet vid sitt plenarsammanträde den 18-21 maj.

Vid den slutliga röstningen antingen godkänner eller förkastar man det färdiga avtalet, då görs inte mer några ändringar.  

EU och USA har för avsikt att avtalet ska bli klart under detta år.

Högst sannolikt blir det ett så kallat blandat avtal, det vill säga att det också måste godkännas och ratificeras i medlemsländerna. Då kommer Finlands kommande riksdag att behandla avtalet.

ISDS väcker debatt också i parlamentet

Särskilt mycket diskussion har ISDS väckt, med andra ord systemet för tvistlösning. Ledamöterna Liisa Jaakonsaari (SDP) och Heidi Hautala (De Gröna) talade vid Finska notisbyråns evenemang den 27 mars och berättade då att deras grupper motsätter sig en eventuell tvistlösning i skiljedomstol. Bägge grupperna kommer att rösta emot om skiljedomsförfarandet inkluderas i avtalet.

– Skiljedomsförfarande hör inte till det europeiska rättssystemet. EU-domstolen kan också lösa ärendet, sade Heidi Hautala. Hautala har deltagit i rättsliga utskottets behandling av betänkandet.

Hon menar att man nu måste vara mycket noggrann med att avtalet blir juridiskt hållbart. Det kommande avtalet kan bli ett mönster för många multilaterala frihandelsavtal.

Öppenhet

Bild: Europeiska parlamentet
Heidi Hautala. Kuva: Euroopan parlamentti
Heidi Hautala anser att det är viktigt att man i det kommande frihandelsavtalet noga fastslår vilka områden som berörs av rättssamarbetet.

Avtalet som håller på att förhandlas fram är ambitiösare än vanliga frihandelsavtal. Det gäller till exempel sektorvis reglering.

Hautala och Jaakonsaari understryker båda hur viktig parlamentets roll är i förhandlingsprocessen, både när det handlar om öppenhet och demokrati. 

Man har också lyssnat till det civila samhället. Även om Hautala och Jaakonsaari anser att det ännu går att utöka insynen är de pågående förhandlingarna de öppnaste handelsavtalsförhandlingarna någonsin.

Handelskommissionär Cecilia Malmström har också betonat vikten av insyn. Kommissionen har ordnat utfrågningar i ämnet och förhandlingsdokument går att läsa på kommissionens webbplats.

Båda ledamöterna som deltog i debatten var eniga om att det generellt sett inte är skrämmande att handeln liberaliseras. För Finland är det tvärtom till stor fördel. Men man måste vara noggrann med villkoren eftersom man också skapar spelregler för framtida globala frihandelsavtal. Därför är det viktigt att Europa är med och ställer upp reglerna.

Läs mer: 

Utkast till betänkande om TTIP (utskottet för internationell handel)