Nyheter 17.4.2015

Mikä energiaunioni?

Bild: norden.org
Energiaunioni (kuva: norden.org)

Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt energiunionspaket den 25 februari 2015. Energiunionen är ett nytt energipolitiskt handlingsprogram, vars syfte är att erbjuda EU-medborgarna säker och hållbar energi till ett överkomligt pris. Bakgrunden till detta är en idé om en energiunion, som europeiska rådets nuvarande ordförande Donald Tusk förde fram i april 2014. Utgående från den idén har kommissionen utvecklat en ny energistrategi för EU. Förslaget har fått ett positivt mottagande av medlemsländerna. Finland stöder kommissionens förslag, eftersom det ökar säkerheten i energileveranserna och utvecklingen inom konkurrenskraften om det genomförs.

Varför behövs en energiunion?

Energiunionen motiveras med flera skäl: i Europa finns det en efterfrågan på energiproduktion. EU är i dagens läge världens största energiimportör – så mycket som 53 procent av den energi som förbrukas inom EU köps utanför unionen. Importen av en sådan energimängd kostar årligen cirka 400 miljarder euro, vilket är 3,2 procent av hela EU:s BNP.

EU:n energialukuja (sv)

Vissa medlemsländer är mycket beroende av energi från källor utanför EU. Till exempel Italien och Irland importerar över 80 procent av den energi de behöver. Dessutom är sex medlemsländer, inklusive Finland, i sin gasimport beroende av en enda leverantör som finns utanför EU. Detta gör länderna utsatta för störningar i energileveranserna samt för fluktuationer i priset.

Tanken på att utveckla en energiunion fick en egen knuff framåt av Ukraina-krisen, som bröt ut år 2014. Ryssland är en betydande energileverantör för flera medlemsländer. Hälften av den gas som kommer från Ryssland importeras till Europa i ett gasrör som går genom Ukraina. Efter att krisen hade eskalerat meddelade Ryssland att landet inte har för avsikt att fortsätta med gasleveranserna via Ukraina. I fortsättningen kommer Turkiet att vara transitland i energihandeln mellan Ryssland och EU. De förändrade importarrangemangen kräver emellertid mycket både i tid och ny infrastruktur.

Fem dimensioner

I kommissionens strategi för en energiunion finns fem dimensioner: att öka energisäkerheten, fördjupa den inre energimarknaden, förbättra energieffektiviteten, övergå till en kolsnål ekonomi samt att stödja forskning, innovationer och konkurrenskraft.

Ur medborgarnas synvinkel är strävan att sänka konsumentpriserna på energi ett betydande mål. Till exempel i Förenta staterna är grossistpriset på el för närvarande 30 procent lägre än i EU.

Ett energisystem som täcker hela kontinenten

EU har redan nu en del energinormer som slagits fast på europeisk nivå. I praktiken har dock varje medlemsland en egen lagstiftning som gäller energipolitiken.

Kommissionen har en vision om ett enhetligt energisystem som täcker hela kontinenten och som grundar sig på konkurrens och på att resurserna används på bästa möjliga sätt. Syftet är emellertid inte att vara självförsörjande i fråga om produktionen av all den energi som EU behöver. Tvärtom är målet att öka de strategiska energipartnerskapen med länder utanför EU. Medlemsländerna ska också i fortsättningen själva få välja sina energikällor.

Energiunionen siktar långt in i framtiden

Bild: Juhana Tuomola
Komissio ja energiaunioni
Kommissionen offentliggjorde sitt energiunionspaket i februari 2015.

Energiunionen är en metod att nå klimat- och energimålen 2030.

Under de följande 15 åren strävar EU efter att minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent jämfört med nivån år 1990. Med tanke på uppnåendet av målen har i synnerhet biomassa och utvecklade biobränslen stor betydelse som inhemska energikällor. Det är ofta ekonomiskt olönsamt att köpa dessa energiformer av leverantörer utanför EU. Följaktligen eftersträvar EU globalt en ledande ställning inom sektorn för förnybar energi.

Samtidigt är Europas nuvarande energiinfrastruktur inte lämplig för produktion med förnybara energikällor. En strävan för energiunionen är att locka nya investeringar och erbjuda investerare förutsebarhet på marknaden.

Medlemsländernas ministrar fattar beslut om energiunionen vid nästa rådsmöte om energi. Det hålls i Luxemburg den 8 juni. Europeiska rådet behandlar energimålen efter klimatmötet i Paris i slutet av år 2015.

___________________________________________________________________________________________

Ytterligare upplysningar

Energiunionen på kommissionens webbplats (på engelska)

Energiunionen på rådets webbplats

15 åtgärder med vilka syftet är att bilda energiunionen

Kommissionens pressmeddelande om energiunionen

Ramarna för klimat- och energipolitiken 2030