Nyheter 15.6.2015

EU:n Itämeri-strategia uudistuu

För Finland är EU:s Östersjöstrategi ett viktigt instrument för mera samarbete och lösning av gemensamma problem. En särskilt viktig målsättning för Finland är att miljöns tillstånd förbättras, betonade Östersjöambassadören Erja Tikka vid ett nationellt sammanträde för Östersjöaktörer som ägde rum i Åbo i början av juni.

Foto: Juhana Tuomola
Itämeri. Kuva: Juhana Tuomola

EU antog en skild strategi för Östersjöområdet år 2009. Det var fråga om den första så kallade makroregionstrategin i EU. Med Östersjöstrategin fördjupas och koordineras samarbetet mellan länderna i Östersjöområdet effektivare. Det gäller EU-medlemsländer men man strävar också efter samarbete med grannarna Ryssland, Norge, Vitryssland och Island.

I Finland är det utrikesministeriet som svarar för koordineringen av EU:s Östersjöstrategi och som Finlands nationella koordinator fungerar Östersjöambassadören. Dessutom har Finland koordinationsansvar för flera av strategins politikområden och horisontala funktioner.

Förnyelsen koncentrerad till det väsentliga

Själva strategin förnyades år 2012 och dess handlingsprogram har uppdaterats ett par gånger, senast i början av år 2013.

”Man insåg att handlingsprogrammet behövde förnyas redan nu. De huvudsakliga målen är de samma, men i uppdateringen har tyngdpunkterna begränsats och man koncentrerar sig på sådant som är väsentligt för regionen”, underströk ambassadör Tikka.

”Exempelvis var energi- och trafikfrågornas placering lite diffus i den tidigare planen. Nu är de sammanknutna med branschernas EU-politik, så som energiriktlinjerna och kompletteringen av TEN-T-stomnätet.”

”Det fanns också ett behov av att markera medlemsländernas politiska ägarskap och engagemang i EU:s gemensamma Östersjöstrategi.”

Foto: Juhana Tuomola
Paavo Myllymäki ja Erja Tikka. Kuva: Juhana Tuomola
Paavo Myllymäki, som är verkställande direktör vid MTK (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter)i Egentliga Finland, hoppas på tätare samarbete i Östersjöområdet i framtiden, bland annat med Polen. På bilden syns också Östersjöambassadören Erja Tikka.

Finlands viktigaste mål är att förbättra Östersjöns tillstånd

”När strategin förnyades fick Finland med många av sina målsättningar”, gladdes ambassadör Tikka.

EU-ministerutskottet godkände Finlands tyngdpunkter för uppdateringen av Östersjöstrategins handlingsprogram i december 2014. Till dem hör bland annat att utsläppen av näringsämnen i havet minskar, att säkerheten till havs förbättras och att jord- och skogsbruk görs hållbart.

Andra målsättningar som är viktiga för Finland inom EU:s Östersjösamarbete är samarbete kring trafik- och energi, turism och utbildning, hälsovårdsbranschen samt reduceringen av arbetslöshet bland unga i Östersjöområdet.

”För Finland är flernivåstyrning också viktigt, det vill säga att så väl kommuner, landskap som högskolor och organisationer skulle delta i Östersjösamarbetet och arbetet för att förbättra havets tillstånd.”

Foto: Juhana Tuomola
Uusi Itämeri_esite.
Utrikesministeriets och stiftelsen Centrum Balticums nya broschyr presenterar EU:s Östersjöstrategis målsättningar och möjligheter på klarspråk. Du kan bekanta dig med den på nätet eller beställa den avgiftsfritt från stiftelsen.

Östersjöstrategin en möjlighet för hela landet

Under denna EU-programperiod, 2014-2020, kommer mindre medel än tidigare ur EU:s budget att styras till regionutveckling i Finland.  Därför synar man nu i många av Finlands landskap andra finansierings- och samarbetsmöjligheter som EU erbjuder, vid sidan av de gamla bekanta programmen.

”För att vi ska kunna utnyttja de möjligheter som Östersjöstrategin erbjuder behöver vi bättre kunnande om projektarbete och finansieringsprogram”, funderade ambassadör Tikka.

”Nästa år kommer ett speciellt utbildningsprojekt att köra igång. Det riktas till Östersjöstrategiexperter men också till vanliga projektaktörer. Det är Svenska Institutet i Sverige som ansvarar för projektet.”

”Jag vill ännu påpeka att EU:s Östersjöstrategi erbjuder en möjlighet till samarbete som gäller hela Finland, ända upp till Lappland och Finlands östra delar. Det angår inte enbart kustlandskapen.”

 pdf Broschyr om Östersjöstrategin: Euroopan unionin Itämeren alueen strategia – Työkaluja parempaan yhteistyöhön (pdf)