Nyheter 8.12.2015

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuonna 2016

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för frivilligorganisationernas Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2016.

I budgetpropositionen för 2016 har det föreslagits att 382 000 euro ska anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.

Tyngdpunkterna under utdelningen 2016 ligger på migrationen och EU:s relationer till sina närmaste grannländer, EU och det nordiska samarbetet, EU och den arktiska regionen samt EU och Östersjön.

Övriga tyngdpunkter är EU:s energi- och klimatpolitik samt ekonomiska frågor såsom sysselsättning, utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen och  förhandlingarna om investerings- och  frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP).

Villkor för understödet har förnyats. Löneutgifter kan godkännas efter prövning. Av den beviljade stödsumman får högst 10 procent användas till projektets administrativa utgifter.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska omfatta en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet.

Ansökan ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 11 januari 2016 klockan 16.15.

Närmare upplysningar: europainformationen@formin.fi eller informatör Juhana Tuomola, tfn. 040 510 7529.

Ansökningsomgång 2016 – Blanketterna och anvisningarna: