Nyheter 22.2.2016

Eurooppa-neuvosto sopi Britannia-paketista

 

Statsrådets kommunikationsavdelning  20.2.2016 0.01

PRESSMEDDELANDE 70/2016

Europeiska rådet enades under den andra mötesdagen den 19 februari om de ändringar som genomförs om Storbritannien beslutar efter en folkomröstning att förbli medlem i Europeiska unionen.

– Tack vare förhandlingsresultatet kan premiärminister David Cameron rekommendera att britterna röstar för ett fortsatt medlemskap i EU. Det är viktigt att Storbritannien förblir medlem i EU, säger statsminister Juha Sipilä.

– Särskilt de punkter som gäller bättre lagstiftning och minskning av den börda som EU-lagstiftningen orsakar företagen ligger i linje med EU-riktlinjerna i Finlands regeringsprogram, konstaterar statsminister Sipilä.

De huvudsakliga ändringarna gäller följande:

Ekonomisk styrning och kontroll

  • I Ekonomiska och monetära unionens verksamhet och beslutsfattande ska också icke-euroländernas åsikter och rättigheter beaktas. Ett land utanför bankunionen kan få ett ärende behandlat i rådet, där målet ska vara att nå ett så brett samförstånd som möjligt. Någon vetorätt ska dock inte ges, och man kommer inte att övergå från beslut med kvalificerad majoritet till enhälliga beslut.

Konkurrenskraft

  • Medlemsländerna och kommissionen förbinder sig till bättre och mindre reglering samt till att lätta på den börda som EU-lagstiftningen orsakar företagen.

Suveränitet

  • Medlemsstaterna bekräftar att formuleringen ”en allt fastare sammanslutning” (”Ever Closer Union”) i fördraget om Europeiska unionen inte ger unionen eller dess institutioner möjlighet att utvidga de befogenheter som anges i grundfördragen.
  • Det konstateras att Storbritannien, mot bakgrund av sin särskilda ställning enligt grundfördragen, inte är bundet att delta i ytterligare politisk integration i Europeiska unionen.
  • De nationella parlamenten ges ökat inflytande. Om mer än 55 procent av medlemsländernas parlament anser att en fråga bör avgöras på nationell nivå, ska rådet ändra kommissionens förslag eller besluta att lägga ned behandlingen av ärendet.

Social trygghet och fri rörlighet

  • Alla medlemsländer ges möjlighet att indexera barnbidragen så att de anpassas till den kostnadsnivå som råder i det land där barnet bor.
  • En social nödmekanism införs, som ger medlemsländerna rätt att på begäran och för viss tid begränsa vissa sociala förmåner till arbetstagare som nyligen anlänt från ett annat EU-land. Detta gäller endast vissa förmåner som betalas till dem som arbetar (”in-work benefits”). Dessa förmåner finns inte i Finland, men de betalas i Storbritannien till personer i lågavlönat arbete.

Mötet avslutades med att Europeiska rådet uppmanade den syriska regimen och dess allierade att omedelbart upphöra med attackerna mot oppositionsgrupper. Europeiska rådet fördömer bombningarna i civila områden och kräver att de upphör. Europeiska rådet framhävde också att det är nödvändigt att humanitärt bistånd når fram.

I fråga om Libyen betonar Europeiska rådet stabiliseringen av landet och uppmanar alla parter att bilda en nationell samlingsregering.

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 22.2.2016