Nyheter 9.3.2016

EU och Turkiet kom överens om åtgärder för att hantera migrationsströmmarna

 

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.3.2016 1.47
Pressmeddelande 98/2016

EU:s stats- och regeringschefer diskuterade sinsemellan och tillsammans med Turkiet åtgärder för att hantera migrationsströmmarna, på det möte som inleddes den 7 mars i Bryssel.

I diskussionerna gjordes framsteg, vilket lättar på båda parters börda i flyktingkrisen. Grekland får stöd för att avhjälpa den humanitära krisen och i övervakningen av de yttre gränserna. Europeiska rådet återkommer i mars för att få till stånd en övergripande strategi för migrationen, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Turkiet bekräftade sitt åtagande att ta tillbaka alla människor som har kommit till Grekland på olaglig väg, om de inte är i behov av internationellt skydd. I gengäld lovade EU-länderna att för varje syrier som skickas tillbaka från Grekland ta emot en syrier från turkiska flyktingläger. Turkiet fick också löfte om ökat ekonomiskt stöd för att ta hand om flyktingarna.

Stats- och regeringscheferna kom också överens om ytterligare åtgärder för att stärka relationerna mellan Turkiet och EU.

EU:s stats- och regeringschefer enades dessutom om följande åtgärder:

  • På grund av den svåra humanitära situationen beviljar Europeiska kommissionen nödhjäp till immigranterna i samarbete med Grekland, de andra medlemsländerna och olika organisationer.
  • Grekland får ytterligare hjälp med övervakningen av de yttre gränserna, också vid Makedoniens och Albaniens gränser.
  • Grekland får också mera hjälp med att säkerställa verksamheten vid flyktingslussarna så att människorna identifieras och registreras och säkerhetskontrollerna genomförs fullt ut.
  • De interna omplaceringarna från Grekland till andra EU-länder påskyndas. Medlemsländerna ombes erbjuda fler platser.
  • EU-länderna uppfyller det nuvarande åtagandet om omplacering (mottagande av kvotflyktingar) och man fortsätter arbetet med att starta ett program för frivilligt humanitärt mottagande med Turkiet.
  • Det nära samarbetet med de länder på västra Balkan som inte är EU-medlemmar fortsätter och de understöds.
  • Åtgärder som genast behövs i fråga om eventuella nya rutter vidtas och arbetet med att stoppa människosmugglarnas verksamhet effektiviseras.
  • EU-länderna främjar kommissionens färdplan ”att återvända till Schengen” så att den normala verksamheten inom Schengenområdet kan återupprättas före utgången av 2016.

Ytterligare uppgifter information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 315, Jari Haapiainen, specialmedarbetare (EU-ärenden) tfn 0295 160 406

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 9.3.2016