Nyheter 25.5.2016

EU:n rekrytointikilpailut ovat käynnissä – hae kansainväliselle uralle

Statsrådets kommunikationsavdelnings nyhet, publicerat 19.5.2016.

Söker du mångsidiga och internationella arbetsuppgifter? Är du intresserad av arbete i EU? EU-institutionerna rekryterar fast anställd personal genom s.k. uttagningsprov. Nu pågår uttagningsprov för handläggare inom två olika lönekategorier (AD5 och AD7). Ansökningstiden går ut den 14 juni kl. 12 lokal tid i Bryssel.

Bild: European Union 2014 / European Parliament
Kuva:European Union 2014 / European Parliament

Handläggare inom området revision har i det första skedet till uppgift att stödja och ge råd till beslutsfattarna, utvärdera riskhanteringen, de interna rutinerna och administrationens funktion samt att granska efterlevnaden av bestämmelserna inom olika politikområden och medelsanvändningen.

Du kan delta i uttagningsproven om du är medborgare i ett EU-land, har en minst treårig högskoleexamen eller motsvarande yrkeskompetens inom revision, ekonomivetenskap, redovisning, finansiering, företagsekonomi eller informationsbehandling och fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk, t.ex. finska eller svenska (språk 1), och goda kunskaper i engelska, franska eller tyska (något annat språk än språk 1). Den högre lönekategorin kräver dessutom erfarenhet inom området.

EU:s uttagningsprov består av flera faser. I regel består den första fasen av ett datorbaserat test som mäter den abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmågan. I den andra fasen bedöms de sökande utifrån svaren under fliken kunskapsutvärderare (talent screener) i ansökan. Den sista fasen görs vid ett utvärderingscentrum i Bryssel och består av flera delar, bland annat grupparbeten, fallstudier (case studies) och intervjuer. Dessa utförs på engelska, tyska eller franska.

Du kan förbereda dig inför de allmänna uttagningsproven genom att bekanta dig med meddelandet om uttagningsproven på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats och statsrådets kanslis broschyr för finländska sökande i uttagningsprov (på finska).

Ytterligare information: Jaana Jokelainen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 329 eller fornamn.efternamn@vnk.fi, statsrådets kansli