Nyheter 19.9.2016

I EU:s globala strategi förenas realism och idealism

EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini presenterade den globala strategin för EU:s utrikes och säkerhetspolitik ”Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa” för Europeiska rådet i juni. Den föregående motsvarande strategin, Europas säkerhetsstrategi, är från 2003. Det var med andra ord hög tid för en ny global strategi.

Foto: Europeiska kommissionen
Mogherini_eu
Enligt EU:s höga representant Federica Mogherini behöver Europa just nu en tydlig gemensam vision och en åtgärdsplan.

Under de kommande åren ska EU:s yttre åtgärder styras av en realistisk bedömning av den aktuella strategiska miljön och samtidigt av en idealistisk strävan att skapa en bättre värld. EU kan av rädsla för yttre hot inte isolera sig från omvärlden utan vi måste agera tillsammans med omvärlden.

Strategin betonar vikten av ett starkt Europa med tanke på EU-medborgarnas säkerhet.

Brexit fick inte världen att stanna upp

Den globala strategin offentliggjordes endast några dagar efter Storbritanniens folkomröstning om landets EU-medlemskap. Mogherini konstaterar i sitt förord till strategin att världen inte stannar upp bara för att EU har interna problem. Vikten av en gemensam vision och verksamhet accentueras efter resultatet i Storbritanniens folkomröstning.

Mogherini presenterade sin syn på verkställandet av strategin för EU-ländernas utrikesministrar under det inofficiella utrikesministermötet, det så kallade Gymnichmötet, i början av september. Hon fick stöd för sina tankar av medlemsländerna.

I samband med rådet för utrikes frågor i oktober har utrikesministrarna för avsikt att anta slutsatser om de centrala riktlinjerna i verkställandet av strategin. De första resultaten ska rapporteras i juni 2017.

Finland betonar EU:s enhet och Arktis

När strategin sammanställdes hade Mogherini en ledande roll med hon lyssnade också ingående till medlemsländerna och ett stort antal forskare. Finland har deltagit aktivt i att utarbeta strategin.

Under beredningen lyfte Finland bland annat fram vikten av att stärka EU:s enhet och inre solidaritet samt ambitiösa mål för att fördjupa den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Finland framförde sina förhoppningar om starkare betoning på konfliktförebyggande arbete och tidigt ingripande.

Finland ville också lyfta fram samarbetet i Arktis som en av prioriteterna i EU:s yttre förbindelser.

Angående relationerna till Ryssland betonade Finland vikten av dialog, men framhöll också att det finns gränser för samarbetet om inte Ryssland följer internationell rätt.

Finland anser sig ha lyckats väl i att framhålla sina målsättningar i strategin.

EEAS_eu

Det ingår fem huvudsakliga prioriteter i strategin:

Unionens säkerhet:

Den globala strategin börjar inom EU. EU stärker sina åtgärder när det gäller försvaret, cybersäkerheten, terrorismbekämpningen, energiproduktionen och den strategiska kommunikationen.

Staters och samhällens krishanteringsförmåga i EU:s östra och södra grannskap:

Större satsning på staters och samhällens bärkraft i EU:s östra grannskap, som sträcker sig ända till Centralasien, och i det södra grannskapet som sträcker sig till Centralafrika. EU stöder olika sätt att stärka bärkraften och utvecklar en effektivare migrationspolitik för Europa och dess grannländer.

EU-anslutningsprocessen, som grundar sig på strikta och rättvisa villkor, är livsviktig för att öka förmågan att hantera kriser i Västra Balkan och Turkiet.

En samordnad approach till konflikter:

EU deltar i fredsbyggande och främjar en mänsklig säkerhet. EU förebygger kriser utan dröjsmål och satsar på stabilisering.

Regionala system som baserar sig på samarbete:

I en värld som samtidigt utsätts för både globala och lokala påfrestningar är den regionala dynamiken särskilt viktig.  EU stöder regionala system som baserar sig på samarbete, i hela världen.

En hållbar fred kan endast uppnås genom övergripande avtal som utgår från breda, djupgående och hållbara regionala och internationella partnerskap. EU främjar och stöder dessa.

Global styrning på 2000-talet:

EU har förbundit sig till en världsordning som bygger på internationell rätt som tryggas med hjälp av mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och tillgång till jordens gemensamma naturresurser. Denna förbindelse innebär en strävan efter att förändra det rådande systemet, inte bara bevara det.

EU stöder FN och strävar efter att utveckla globala samordnade funktioner tillsammans med internationella och regionala organisationer, med stater och icke-statliga aktörer.

Se också:

  • Den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik diskuteras i Vasa den 19 september. Mer information om evenemanget i vår kalender.
  •  EU:s globala strategi (pdf)