Nyheter 23.9.2016

Leader 2030: pop up-deltagande och utvecklingsexpertis

Instrumentet för lokal utveckling Leader är ett bra exempel på hur EU:s inflytande kan synas i vardagen. Finland tog i bruk Leader-metoden strax efter anslutningen till EU. Påverkansarbetet på gräsrotsnivå passade bra in i det finländska samhället och det kommer att ha en stor betydelse också i framtiden. Under de första åren lyckades Leader övertyga också de EU-kritiska rösterna på landsbygden.

Foto: Contum Oy
Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi, Tuottava tuohi
Spelet Gör skogen till din (Ota metsä omaksi – Tapio ja Tuottava tuohi peli) var finalist i tävlingen Bästa praxis 2012.

Leader är en metod för att förverkliga idéer som uppstår på gräsrotsnivå. Leader utgår från människors egna iakttagelser om vad som borde göras i deras egen närmiljö. Genom Leader kanaliseras under åren 2014‒2020 300 miljoner euro från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, från staten och kommunerna. Leader drar också in en betydande mängd privat finansiering och volontärarbete.

Foto: Toni Degerlund
Sanna Sihvola (Kuva Tomi Degerlund)
Sanna Sihvola är konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

I Finland finns 54 Leader-grupper och dessutom finns det en på Åland. Finlands Leader-grupper inledde sitt framtidsarbete i våras med att fundera på vad lokal utveckling innebär år 2030. Ingen vet ännu vilka resurser Europeiska jordbruksfonden kommer att erbjuda Leader under den följande finansieringsperioden som börjar 2021. Oberoende av om det finns offentlig finansiering eller ej måste Leader kunna förnya sig. När Leader-arbetets 20-årsjubileum firades i Tavastehus den 2 september framförde också EU-kommissionen sin hälsning. Karolina Jasinska-Mühlbeck från generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling framhöll Leaders förmåga att förnya sig. Leader-arbetet är kanske en föregångare inom försökskulturen med samtidigt grundar det sig på noggrann planering. Den finländska publiken tog med intresse emot kommissionens tankar och konstaterade att de passar bra ihop med den utveckling som redan hade inletts här.

Vad blir kvar om finansieringen försvinner?

En och annan har förundrat sig över Postens nya idéer ‒ att postutdelaren rentav kan klippa gräs om kunden så önskar det. Förnyelse och flexibilitet är emellertid dagens melodi. Leader samlar aktörer för att lösa verkliga problem och leverera lösningarna till marknaden.

Vid sidan om finansieringen måste Leader profilera sig som en utvecklare och en plattform för samarbete och hjälpa andra arbeta tillsammans. Det finns många utvecklingsorganisationer och finansieringsinstrument, men Leader sticker ut eftersom verksamheten kommer nerifrån upp och är lokal.

Kanske projektfinansieringen kunde utvidgas till riskfinansiering för att möjliggöra verkliga experiment? Leader ska kunna erbjuda instrument och en plattform där människor kan testa sina egna idéer.

Leader-nätverk är hård valuta i nya kommuner

Landskaps- och kommunreformen spelar en avgörande roll för Leaders framtid. Det lokala kommer att framträda som allt viktigare i framtiden och då kan Leader vara kommunens bästa vän. När kommunernas uppgifter skärs ned blir det över en massa uppgifter som uttryckligen är Leaders starka område: att upprätthålla livskraften, kulturen, områdesanvändningen och bildningen. Kommunernas roll i att främja den lokala och regionala livskraften blir viktigare och kommunen kommer närmare invånarna när det inte längre är en serviceproducent på samma sätt som tidigare. Det finns garanterat efterfrågan på Leader-erfarenhet i den nya situationen. Nätverkens kapital finns redan och det kan kommunerna utnyttja.

Att det lokala blir allt viktigare är en pågående trend och i ett visst avseende bor vi alla i byar. Leader-arbetet fungerar också när man vill utveckla byagemenskaper i städer. När det gäller behovet av tillhörighet och deltagande är det ingen skillnad på stad och landsbygd. Människor inspireras eller låter bli att inspireras på samma sätt överallt.

Pop up-föreningsverksamhet

Med hjälp av Leader kan kommuner leva upp till sina förpliktelser och rättigheter när det gäller att involvera invånarna. På europeisk nivå är Leaders involverande effekt betydande. Tack vare programmet har människor fått uppleva nyttan med EU. Leader är ett konkret svar på hur människors påverkansmöjligheter ska tryggas när omvärlden förändras. EU har inte många lika effektiva PR-instrument.

Det kan hända att den traditionella föreningsverksamheten som samlar folk kring en sak kommer att minska i betydelse medan andra sätt att påverka och delta blir vanligare. Leader är väl anpassat för olika former av pop up-deltagande. Ett omfattande medlemsnätverk är en resurs som bär långt. Leaders trepartssamarbete hör till verksamhetens bärande drag.

Det finns en gräns för hur mycket byråkrati folk i allmänhet tål. Det måste finnas enklare sätt att genomföra projekt när verksamheten i sig är positiv och kan engagera också ungdomar. Genom Leader är det lättare att delta i utveckling eftersom det finns människor som hjälper dig att sätta igång.

Fixa produkten

Leader 20v logo

Vi måste utveckla Leader-produkten så att vi är en intressant samarbetspartner i framtidens kommuner, både på landet och i stan, oberoende av finansieringsinstrumenten. Vi måste satsa ännu mer på att lyfta fram Leaders resultat. I principerna för Leaders-verksamheten ingår trepartssamarbete som sammanför människor med olika bakgrund i Leader-grupperna för att bestämma om gemensamma angelägenheter. Att överskrida olika sektorgränser är vardagsmat i Leader-verksamheten, liksom samarbete mellan kommuner och internationellt. Till exempel det kunde lyftas fram bättre.

Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi

Material från Leader-framtidsworkshop (på finska)

Karolina Jasinska-Mühbecks tal: Finlands position i lokal utveckling ur EU-kommissionens synvinkel (på engelska)