Nyheter 1.12.2016

EU uppdaterar sin utvecklingspolitik

Hållbar utveckling ska prioriteras i EU:s utvecklingspolitik.

Europeiska unionen uppdaterar sin utvecklingspolitik för att den ska motsvara de globala målen för utveckling som antogs förra året.

Medlemsstaternas och EU:s utvecklingspolitiska åtgärder ska styras med hjälp av en gemensam strategi. Den 22 november 2016 gav Europeiska kommissionen ett meddelande om ett nytt europeiskt samförstånd om utveckling med riktlinjer för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet fram till år 2030.

Att avskaffa den extrema fattigdomen förblir det viktigaste målet. Det föregående europeiska samförståndet om utveckling är från år 2005 och det nya samförståndet ska antas sommaren 2017.

Nigerialaiset koulutytöt. kuva: Euroopan komissio

Arbete åt ungdomar

För att de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås krävs ett närmare samarbete mellan EU och dess medlemsländer, med partnerländer, civilsamhället, internationella organisationer och den privata sektorn. Varje land har ansvar för sin egen utveckling, men EU kan stödja utvecklingsländerna. Kvinnor och ungdomar innehar en nyckelroll i att främja utvecklingen.

Meddelandet uppmärksammar den globalt allt större mängden ungdomar och deras behov av sysselsättning. Att förbättra sysselsättningen ses som ett sätt att på lång sikt påverka de bakomliggande orsakerna till migration. Man håller bland annat på att inrätta Europeiska fonden för hållbar utveckling genom vilken EU styr investeringar till Afrika och EU:s närområden för att främja sysselsättningen, näringslivet och stabiliteten. Finland framhåller att man måste beakta de olika behoven och situationerna i ursprungs- och transitländerna för migrationen i fondens verksamhet.

Finland framhåller jämställdhet

Finland anser att EU ska agera föregångare när det gäller de globala målen för hållbar utveckling. Finland vill att fattigdomsbekämpningen, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokrati också i fortsättningens ska utgöra utvecklingspolitikens grundpelare.

I enlighet med sitt utvecklingspolitiska program betonar Finland kvinnors och flickors rättigheter, utvecklingsländernas privata sektor, beskattningsförmåga och sysselsättning, hållbar användning av naturresurser och klimatåtgärder. Jämställdhet har visserligen lyfts fram som ett viktigt delområde i EU:s utvecklingspolitik, men Finland skulle önska ännu starkare satsning på sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Jämställdhet är viktigt för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter och för att främja bättre hälsa, utbildning, tillväxt och konfliktlösning.

Den globala utvecklingen styrs av FN:s Agenda 2030, som gäller alla länder i världen. Finlands nationella handlingsprogram för att genomföra Agenda 2030 ska vara klar innan utgången av året. Det är en av de första nationella handlingsplanerna i EU.