Bild: Johanna Kaprio/EUE
Nyheter 14.2.2017

Roamingavgifterna för konsumenter avskaffas

Goda nyheter för alla som reser i EU-länderna.

Glada nyheter för alla som reser till andra EU-länder: roamingavgifterna för konsumenter avskaffas den 15 juli. Efter det får teleoperatörer inte längre ta ut extra avgifter när konsumenter använder sin mobiltelefon i ett annat EU-land. Europaparlamentet och rådet nådde enighet i frågan den 1 februari.

Europaparlamentet och medlemsländerna nådde samförstånd om grossistpriser för roaming, det vill säga vilka avgifter operatörerna kan ta ut av varandra när deras kunder använder mobilnätet i ett annat EU-land. I och med beslutet försvinner det sista hindret för att avskaffa roamingavgifter den 15 juni.

Beslutet bekräftades den 8 februari i de ständiga representanternas kommitté Coreper. Det ska ännu fastställas formellt i rådet och i parlamentet.

Finland eftersträvade låga pristak

Avskaffandet av roamingavgifterna har beretts i nästan ett årtionde och regleringen av grossistpriserna är en av flera regler som gäller roamingavgifter.

Den största utmaningen under de långa förhandlingarna var att hitta en prisnivå som gör det möjligt att erbjuda fördelaktiga konsumentpriser på ett sätt som är hållbart för operatörerna i alla EU-länder.

Det som gjorde det svårt att fastställa pristaket var att det förekommer stora skillnader i medlemsländernas prisnivåer när det gäller inhemsk användning av mobilnätet och användningens volym. De förhållandevis billiga och obegränsade datapaket som redan är en självklarhet för finländarna är ovanliga i största delen av Europa och dataanvändningen är på en lägre nivå i nästa alla andra länder.

Finland förespråkade låga pristak under förhandlingarna för att operatörernas börda ska förbli rimlig när deras kunder reser i EU-länder. I de sydligare medlemsländerna, där det rör sig stora mängder turister, oroade man sig för att deras teleoperatörer på grund av låga grossistpriser inte ska kunna täcka roamingavgifterna utan att ytterligare höja priserna på sina anslutningar i hemlandet.

Stegvis sänkning

Från och med den 15 juni får operatörerna ta ut högst 7,7 euro per gigabyte när deras kunder använder data i ett främmande mobilnät inom EU. Pristaket sjunker årligen fram till 2022 då det ska vara 2,5 euro per gigabyte. Pristaket för grossistpriserna sänktes slutligen ännu lägre än i kommissionens och rådets ursprungliga förslag.

Förutom pristak innehåller regleringen också en policy om skälig användning i slutkundsledet vilket betyder att konsumenten också i framtiden kan vara tvungen att betala en liten extra avgift om hen har en anslutning med obegränsad datamängd.

Det ingår flera undantagsmekanismer i lösningen och utgående från dem kan operatörerna i vissa fall ansöka om tillstånd av kommunikationsmyndigheterna att ta ut en liten tilläggsavgift för att kunna garantera rimliga priser på nationella anslutningar, men trots det kan man räkna med att roamingpriserna sjunker märkbart.