Bild: Europeiska kommissionen
Nyheter 21.2.2017

Valtionavut kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen – vuoden 2017 haku on nyt auki

Utrikesministeriet lediganslår statsunderstöd för frivilligorganisationernas Europainformation att sökas. Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar medel i statsbudgeten för 2017.

I budgetpropositionen för 2017 har det föreslagits att 370 000 euro ska anvisas för understöden. Syftet med understöden är att öka kunskapen om Europeiska unionen.

Prioriteringar för ansökningsomgången för 2017 är baskunskap om EU och Finlands EU-medlemskap, EU:s framtid och Brexit, EU och Arktis, finans- och handelspolitik och ungas Europa.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan ska omfatta en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet.

Ansökan ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet) senast den 12 december 2016 klockan 16.15.

Närmare upplysningareuropainformationen@formin.fi eller informatör Emilia Machuca emilia.machuca@formin.fi

Ansökningsomgång 2016 – Blanketterna och anvisningarna: