Bild: Jorma Luhta /Leuku /Visit Finland
Nyheter 17.3.2017

I Lappland anordnas sju möten under EU-ordförandeskapet

Under Finlands EU-ordförandeskap anordnas sju möten i Lappland. Av dessa sju är försvarsministrarnas informella möte i oktober i Kittilä det mest ansedda. De första gästerna anländer redan i juli, då utbetalningsställenas direktörer samlas i Rovaniemi 5- 7.7.2006.

Försvarsministeriet anordnar i samarbete med sekretariat för EU-ordförandeskapet vid Statsrådets kansli ett informellt ministermöte i Levi i Kittilä 2-3.10.2006. I mötet deltar EU-ländernas försvarsministrar med delegationer. Man har dessutom bjudit in Bulgarien och Rumänien, som för tillfället genomför medlemskapsförberedelser, kandidatländerna Turkiet, Kroatien och den forna jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) samt partnerländerna Island och Norge. Utöver detta deltar även företrädare för kommissionen och Europeiska rådet, Europeiska unionens militärstab (EUMS), Europeiska unionen militära kommitté (EUMC) samt Europeiska försvarsbyrån (EDA). Man uppskattar att sammanlagt cirka 450 personer anländer till Kittilä.

Ministermötets agenda består av tre huvudteman, nämligen civil-militärsamordning, resursarbete och krishanteringsoperationer. Försvarsministrarna deltar också i Europeiska försvarsbyråns styrelsemöte, som ordnas i samband med det informella ministermötet. Under sammanträdandet demonstrerar dessutom Finlands snabbinsatsstyrkor och försvarsmakten sin verksamhet samtidigt som man kan bekanta sig med försvarsindustrin.

I Saariselkä arrangeras tre möten

EU-ordförandelandets traditionella möte för sektorchefer inom ungdomsarbete arrangeras mellan den 8.-10 oktober i Saariselkä. Mötet strävar efter att förbättra utvecklingen av nationell ungdomspolitisk verksamhet, samt öppna nya portar för europeisk ungdomspolitik och -arbete. Ungefär 80 stycken sektorchefer och tjänstemän från EU-länder deltar i mötet.

Arbetsministeriet anordnar den 16.-17.11 i samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska socialfonden (ESF), verkställande ministerier och Polens ESF-förvaltningsmyndighet en konferens på europeisk nivå. Denna konferens fungerar samtidigt som ett öppningstillfälle för strukturfondens nya programperiod 2007-2013.

Det tredje mötet i Saariselkä äger rum mellan den 30.11-1.12.2006 i hotell Riekonlinna, då Europeiska unionens vattenledare diskuterar vattenpolitikens ramdirektiv samt praktiska åtgärder angående direktivet.

Direktörerna för EU:s utbetalningsställen möts mellan den 5.– 7.7. i Rovaniemi i Arktikum. Mötet behandlar det regionala programmet för landsbygdens utveckling, samtidigt som man jämför hur gårdsstödets kompletterande villkor verkställts i olika länder. Cirka 120 personer uppskattas delta i mötet, där företrädare för Europeiska kommissionen, medlemsländerna, kandidatländerna, rådets sekretariat, Norge och Island deltar.

Då Centralkriminalpolisen och riksåklagarämbetet sammanträder vid det Europeiska rättsliga nätverkets möte 29.11-1.12. fungerar vetenskapscentret Arktikum som mötesutrymme. Mötet strävar efter att på såväl en rättslig som praktisk nivå förbättra medlemsländernas inbördes rättshjälp. I detta sammanhang läggs speciell tonvikt på att förhindra grov brottslighet som organiserad brottslighet, korruption, narkotikahandel och terrorism.

Tull 2007 -konferensen anordnas i Muonio

Muonio står som värd i december, då en konferens för tullverksamhetsdirektörerna anordnas i Olostunturi 14.-15-12. Under konferensen behandlas gränstullsamarbete inom ramen för EU:s nya grannlandspolitik. Målsättningen är att enas om gemensamma förfaringssätt, för att på så sätt underlätta handel och logistik samt försnabba gränsöverskridningen och motverka den organiserade brottsligheten. Utöver EU-länderna deltar även Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Armenien, Azerbaidzhan, Georgien, Kazakstan och Moldavien i konferensen.

Text: Mikko Härkönen/Lapplands Europainformation