Bild:
Nyheter 22.9.2017

Arktis, Östersjön och TTIP – statsunderstöd för Europainformation ökar allmän EU-kunskap

Varje år delar Europainformationen ut statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer (CSO) för informationsprojekt om Europa. Statsunderstödets syfte är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland.

CSO:er har en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU. Idén är också att främja informationsverksamhet om Europa som leder till mer allmän debatt om aktuella EU-frågor.

Förra året delades sammanlagt 374 000 euro ut till 40 olika projekt, varav 39 genomfördes. Bland dem fanns väldigt olika typer av organisationer, vilket avspeglar det finländska civilsamhällets mångfald.

Tyngdpunkterna i utdelningen 2016 låg särskilt på migrationen, EU:s relationer till sina grannar, EU och det nordiska samarbetet, EU och Arktis samt EU och Östersjön. Också ekonomiska frågor var framträdande, till exempel sysselsättning, utvecklingen av ekonomiska och monetära unionen, EU:s och Förenta staternas förhandlingar om investerings- och frihandelsavtalet (TTIP) samt EU:s energi- och klimatpolitik.

”Vi omarbetade bestämmelserna för statsunderstödet hösten 2015. T.ex. löneutgifter och administrativa kostnader är nu stödberättigande. Vi hoppas att det har underlättat organisationernas arbete och förbättrat deras möjligheter att informera om Europafrågor”, säger informatören Juhana Tuomola.

”Kontrollen av förra årets projekt har nu slutförts och resultaten är goda. Det finns flera projekt som lyckats väldigt bra. De teman som behandlats är också mångfacetterade”, sammanfattar Tuomola.

TTIP och hälsosektorn

En av de organisationer som fick stöd förra året var Läkarens sociala ansvar rf vars informationskampanj handlade om TTIP-avtalets inverkan på hälsosektorn.

”Vi följer intensivt principerna för EU:s utvecklingssamarbete, EU:s fredsarbete och lobbningen i EU. Många beslut som rör hälso- och sjukvården fattas åtminstone delvis på EU-nivå, så EU:s beslutsfattande och riktlinjer intresserar nog, men mer inom påverkansarbetet och kommunikationen är i det dagliga arbetet”, konstaterar verksamhetsledaren Salla Nazarenko.

”Ekonomiskt har projekten inte varit så stora, men de har medfört synlighet, nätverk och intressanta nya partnerskap. Vi tycker att det var tillräckligt enkelt att söka och rapportera om stödet, och kontakten till tjänstemännen kring finansieringen var flexibel och okomplicerad.”

De publikationer som projekten gett upphov till är mångsidiga och på flera språk.

EU, vapenexport och säkerhet

CSO:n SaferGlobe rf är en tankesmedja som arbetar med frågor som rör fred och säkerhet. Föreningen genomförde två projekt med Europainformationens stöd förra året. Det ena projektet gällde europeisk vapenkontroll och det andra krishantering och Europas inre säkerhet.

”Europa är ett central tema i vår verksamhet eftersom många säkerhetsfrågor i Finland har en europeisk dimension. Vi behandlar bland annat Europas vapenexport, EU:s krishantering och EU:s globala strategi”, berättar verksamhetsledaren Maria Mekri.

”Informationsstödet har flera år gjort det möjligt för oss att driva projekt som vi inte annars skulle ha haft råd att gå vidare med. Det har varit särskilt viktigt när vi tagit upp nya teman och ämnen. Man kan få större finansiering om man redan haft verksamhet med en koppling till ämnet.”

”Eftersom vi hade producerat flera publikationer om EU:s krishantering med hjälp av stödet, kunde vi föra vårt kunnande vidare till det H2020-finansierade projektet Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention, där vi nu är partner. H2020-projektet har i sin tur gett oss internationell synlighet.”

Mekri noterar byråkratin i understödsprocessen. Hon anser att själva ansökningsprocessen är ganska enkel, men byråkratin är en aning besvärlig. I synnerhet kravet på en skild bokföring och på en skild revision för projektet innebär mycket tilläggskostnader i förhållande till understödets storlek. ”Rent administrativt blir informationsprojekten därför lika krävande som ett 30 000 euros projekt fastän stödsumman oftast är relativt liten, 3 000–10 000 euro”, Mekri konstaterar.

Material

Centrum Balticums

Nätverket för övergripande säkerhet WISE rf

Läkarens sociala ansvar rf       

Maaseudun sivistysliitto ry

SaferGlobe ry

Vasemmistofoorumi ry

Våra Gemensamma Barn rf

Ansökningsomgången för statsunderstöd för år 2018 utlyses sannoligen i slutet av året.