Bild: Jukka-Pekka Flander
Aktuellt 13.12.2017

Mikkel Näkkäläjärvi på väg att bli den första Regionkommittéledamoten av samiskt ursprung

Mikkel Näkkäläjärvi (sd) från Rovaniemi blir med stor sannolikhet i början av 2018 den första ledamoten av samiskt ursprung i Europeiska regionkommittén. Näkkäläjärvi föreslås efterträda Antti Liikkanen (sd) som i flera perioder har företrätt norra Finland.

Mikkel är hemma från en renskötarfamilj i Ivalo. Till en början utbildade han sig till metallarbetare i Karleby och för närvarande studerar han samhällsvetenskaper vid Lapplands universitet. Mikkel är stadsfullmäktigeledamot i Rovaniemi och ordförande för SDP:s ungdomsorganisation. ”Jag är mycket tacksam mot Antti för möjligheten till en europeisk utsiktsplats i Regionkommittén för den återstående perioden,” säger Näkkäläjärvi.

”Jag hoppas och tror att jag i mitt kommande arbete kan dra nytta av min kunskap om EU:s nordliga ursprungsfolk, samerna, och deras liv och vardag”.

EU:s styrka beror på medlemsstaterna

”Jag har i olika sammanhang, till exempel då jag följt arbetet i FN:s generalförsamling, märkt att Europeiska unionens röst blir hörd, om medlemsländerna är eniga. Det finns förstås också gott om situationer där detta inte är fallet, bland annat inom utrikespolitiken”, bedömer Näkkäläjärvi.

”För mig som är uppvuxen i norr är frågor som gäller miljö och klimat särskilt viktiga. Klimatförändringen kommer redan tydligt till synes i norr, till exempel i renskötselns förutsättningar. Vi står inför en tid som kräver anpassning till en ny situation, en tid av stor osäkerhet”, konstaterar Näkkäläjärvi.

Mikkel Näkkäläjärvi förutspår att vår ekonomi som grundar sig på fossila bränslen förr eller senare kör fast i en återvändsgränd och då blir olje- och gasindustrin tvungen att omvärdera sin verksamhet. ”Det är en svår ekvation, men jag hoppas att den tekniska utvecklingen ger oss nya lösningar”.

Önskan om en union med bättre funktion

Mikkel Näkkäläjärvi önskar att Europeiska unionen under de kommande åren blir funktionsdugligare, enhetligare och rättvisare.

”Medborgarna har rätt att få veta sanningen om de ärenden som behandlas, och det gäller att inte blanda in inrikespolitiken i beslut som fattas på unionsnivå”, säger Näkkäläjärvi. ”Finlands intressen drivs bäst i beslutsfattarnas bord, annars kan vi inte vara med och påverka.”

………………………………………………………………………………………………………………………

Vad gör Regionkommittén?

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ som deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att lämna yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. Regionkommittén lyfter fram kommunernas och regionernas åsikter för att beaktas i EU:s beslutsprocess. Kommittén arbetar för att stärka närhetsprincipen och den regionala samhörigheten i EU:s medlemsstater.

Regionkommittén inledde sin verksamhet 1994.

Regionkommittén består av 350 ledamöter och lika många suppleanter med en mandatperiod på fem år. Innevarande mandatperiod började i februari 2015.

Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter och nio suppleanter. Kommitténs ledamöter ska vara förtroendevalda företrädare för regionala eller lokala organ eller vara politiskt ansvariga inför en vald församling. För tillfället är Markku Markkula (Saml), stadsfullmäktigeledamot i Esbo, första vice ordförande för Europeiska regionkommittén.

Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.