Bild: Republikens presidents kansli

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 13.9.2018

Månadens fråga: Var betyder det europeiska interventionsinitiativet för Finlands del, överdirektör Janne Kuusela?

För Finlands del är det är motiverat att ansluta sig till initiativet såväl ur ett utrikespolitiskt, ett säkerhetspolitiskt som ett försvarspolitiskt perspektiv. Initiativet utvecklar Europas och EU:s försvarssamarbete och främjar Finlands relation till Frankrike och andra viktiga europeiska stater.

Janne Kuusela. Bild: försvarsministeriet
Janne Kuusela. Bild: försvarsministeriet

Frankrikes så kallade europeiska interventionsinitiativ har som mål att stärka de europeiska staternas försvarssamarbete och Europas handlingskraft. Detta görs mot bakgrunden av Europas instabila säkerhetspolitiska omgivning och behovet av att skydda de europeiska medborgarna. Hoten mot vår säkerhet har att göra såväl med terrorism som med eventuell användning av militära maktmedel mot Europa och naturkatastrofer.

Initiativets syfte är framför allt att utveckla de deltagande ländernas ”strategiska kultur” och förbättra förmågan att förutsäga och förbereda sig på kriser. Initiativet fokuserar på att utveckla verksamheten inom fyra områden: 1) strategisk framsyn och utbyte av underrättelseinformation, 2) granskning av scenarier och planering, 3) stöd till krishanteringsinsatser och 4) utbyte av erfarenheter och doktrinarbete.

Initiativet innebär inte att man inrättar nya snabbinsatsstyrkor eller en ny stab, utan om att förbättra den europeiska handlingskraften genom fördjupat samarbete. Deltagande i initiativet betyder inte heller en skyldighet att delta i eventuella insatser.  Beslut om deltagande i insatser fattas alltid nationellt och i enlighet med nationella beslutsförfaranden.

Initiativet siktar framför allt på att stärka de deltagande staternas kapacitet genom att förbättra lägesuppfattningen och beredskapen när staterna ska fatta beslut om nya insatser. Målet är att hjälpa de deltagande staternas förmåga att genomföra insatser som leds av EU, Nato, FN eller någon tillfällig koalition. Initiativet ska också på bästa möjliga sätt stödja mål och projekt inom EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco).

Under de senaste åren har det också tagits andra försvarsinitiativ, men de har till sin karaktär skiljt sig från det franska initiativet. EU:s, Natos och vissa andra länders försvarsinitiativ fokuserar på samarbete kring insatser (Storbritanniens JEF-initiativ) eller på långsiktig utveckling av kapaciteter (under Tysklands ledning).

I juni 2018 undertecknade Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Storbritannien, Portugal, Tyskland, Danmark och Estland en avsiktsförklaring om det europeiska interventionsinitiativet. Flera av dessa länder är viktiga försvarspolitiska partner för Finland.

Att ansluta sig till initiativet bedöms föra med sig nya möjligheter. Genom initiativet utvecklas det europeiska försvarssamarbetet och europeiska kapaciteter. Både ur utrikes- och säkerhetspolitisk synvinkel ligger det i Finlands intresse att vara med i ett försvarspolitiskt spetsprojekt som drivs av ett militärt starkare EU- och Pesco-land. Också utvecklandet av våra kontakter till andra viktiga europeiska stater talar för ett anslutande till initiativet.

Janne Kuusela
Överdirektör, försvarspolitiska avdelningen, försvarsministeriet