Bild: Lauri Heikkinen/Prime Minister's Office, Finland

EU:s behörighet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken omfattar alla delområden inom utrikespolitiken och alla frågor som gäller unionens säkerhet

EU:s utrikespolitik och Finland

Centrala mål för Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) är att trygga unionens gemensamma värderingar, bevara fred, befästa demokrati och mänskliga rättigheter samt förstärka unionens inre och yttre säkerhet. Finland deltar aktivt i genomförandet och utvecklingen av GUSP.

Den globala utvecklingen har fört med sig nya utmaningar, händelserna på andra sidan världen rör också oss européer på många sätt. Europeiska unionen har en mångsidig roll som en aktör i utrikespolitiken. Unionen är världens största handelsgemenskap och den har diplomatiska relationer till nästan alla stater i världen. EU har förbundit sig till att arbeta för de mänskliga rättigheterna överallt i världen.

En gemensam röst som mål

Syftet med EU:s egna, gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är att driva en enhetlig linje och främja gemensamma intressen i världspolitiken. När medlemsländerna talar med en röst har de mycket större tyngd i den internationella politiken.

Den gemensamma utrikespolitiken har ett brett urval av verktyg, allt från politiska, humanitära och ekonomiska åtgärder till militär och civil krishantering.

Unionen deltar i militära och civila krishanteringsinsatser samt stödjer genom sin utrikespolitik hållbar utveckling, de mänskliga rättigheterna, demokratin och genomförandet av principerna för rättsstaten och god förvaltning.

EU samarbetar nära med bland annat FN och förespråkar bindande, gemensamt överenskomna regler i internationella relationer.

Finland deltar aktivt

EU är i det internationella samarbetet Finlands viktigaste kanal för utövande av inflytande. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är ett viktigt instrument i detta. Regeringsprogrammet definierar Finlands utgångspunkter i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Utrikesminister Haavisto och sina kolleger under EU:s utrikesministermöte. I bakgrunden finns olika EU-länders flaggor.
EU:s informella utrikesministermöte, dvs. Gymnichmöte, hålls vanligtvis en gång per ordförandeskap. De officiella mötena hålls i Bryssel. Bild: EU

Finland deltar aktivt i såväl genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) som utvecklingen av EU:s strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken. Via EU och GUSP får Finland sin röst bättre hörd i globala frågor och på den internationella arenan. Finlands mål är att stärka EU:s roll som en sådan aktör i den internationella politiken som agerar enigt och enligt våra intressen i internationella organisationer och avtalsförhandlingar.

Utrikesministern representerar Finland i EU:s råd för utrikes frågor

Den höga representanten, Europeiska utrikestjänsten (EEAS) och medlemsländerna ansvarar för genomförandet och verkställandet av EU:s utrikespolitik.
Europeiska rådet och ministerrådet är viktiga aktörer inom EU:s utrikespolitik. Europeiska rådet har traditionellt dragit upp de allmänna riktlinjerna för EU:s utrikespolitik.
Medlemsländernas utrikesministrar sammanträder en gång i månaden för att behandla och besluta om frågor kring EU:s yttre förbindelser. Försvarsministrarna sammanträder fyra gånger om året för att diskutera frågor kring försvar och säkerhet.

Utrikesrådets sammansättning kan variera enligt de teman som behandlas vid sammaträdena. Vid behov deltar de nationella utvecklings-, handels- eller försvarsministrarna i sammanträdena. Utrikesministrarnas möte leds av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik som kan komma med förslag, men de slutliga besluten fattas av EU-medlemsländernas ministrar.