Bild:
Nyheter 20.6.2019

Finlands EU-ordförandeskap 2019

Den 1 juli tog Finland över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet pågår till årets slut. Under Finlands ordförandeskap kommer det att hända många betydande saker. Det viktigaste är kanske valet av nya ledare för EU-institutionerna. I Finland syns ordförandeskapet i de informella ministermötena och i olika offentliga evenemang.

Vad är Europeiska unionens råd?

Europeiska unionens råd (kallat rådet eller ministerrådet) är ett av EU:s organ. Rådet beslutar om EU-lagstiftningen tillsammans med parlamentet. Rådet företräder medlemsländerna, som representeras av sina ministrar eller statssekreterare vid rådets möten.

Rådet sammanträder i tio olika konstellationer beroende på vilket område som behandlas. Till exempel behandlas frågor som rör forskning i konkurrenskraftrådet och då deltar ministrar eller statsråd som ansvarar för detta område.

Under rådet arbetar flera kommittéer och arbetsgrupper som bereder rådets beslut.

 

Ett roterande ordförandeskap

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Ordförandelandet har två huvudsakliga uppgifter:

 1. Planeringen och styrningen av rådets arbete
  Ordförandelandet bereder och leder möten i rådet, i dess kommittéer och arbetsgrupper. Under Finlands ordförandeskap leds rådets möten av ministrar i Finlands regering. Utrikesrådets möten leds emellertid av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
 2. Förhållandet mellan rådet och de andra EU-institutionerna
  Ordförandelandet representerar rådet i riktning mot kommissionen och parlamentet. Ordförandelandet har en viktig roll när rådet och parlamentet med stöd av kommissionen förhandlar och försöker nå enighet om ett förslag till lagstiftning.

De medlemsländer som sköter ordförandeskapet efter varandra har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Den nuvarande trion består av Rumänien, Finland och Kroatien.

Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar ett gemensamt program, som innehåller de ärenden och huvudsakliga teman som rådet kommer att behandla under en period av 18 månader. Det trioprogram som utarbetats av Rumänien, Finland och Kroatien fokuserar bland annat på unionens gemensamma värden, hållbar tillväxt och starkare utrikespolitisk handlingskraft och säkerhet.

Utifrån det gemensamma programmet utarbetar vart och ett av de tre länderna ett eget mer detaljerat halvårsprogram.

Ordförandeskapets slogan är ”Sustainable Europe, sustainable future”, på svenska ”ett hållbart Europa – en hållbar framtid”.

Finlands nationella EU-program

I Finlands nationella halvårsprogram fastställs de frågor som Finland avser främja under sitt EU-ordförandeskap. Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är

 1. att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen
 2. att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering
 3. att stärka EU:s ställning som global klimatledare och
 4. att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet.

Prioriteringarna under ordförandeskapet bygger på EU:s strategiska agenda för 2019-2024, som antagits av Europeiska rådet.

Vad kommer att ske under Finlands ordförandeskap?

Finlands ordförandeskap infaller i en viktig brytningspunkt i EU. Några viktiga händelser under Finlands ordförandeskap:

 • det nya Europaparlamentet inleder sitt arbete
 • valet av nya ordförande för EU-institutionerna, bland annat för kommissionen och Europeiska rådet.
 • förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 fortsätter
 • brexit

De informella ministermöten som hålls i Finland ordnas i Finlandiahuset. I och med att mötena koncentrerats till Helsingfors är det möjligt att ordna mötena på ett hållbart sätt och att minimera utsläppen på grund av resor.

De officiella mötena i Europeiska unionens råd hålls i Bryssel eller Luxemburg. I Finland ordnas emellertid sex informella ministermöten.

 • Konkurrenskraftsministrarnas informella möte den 4–5 juli
 • Miljöministrarnas informella möte den 11–12 juli
 • Justitie- och inrikesministrarnas informella möte den 18–19 juli
 • Utrikes- och försvarsministrarnas informella möte den 28–30 augusti
 • Ekonomi- och finansministrarnas informella möte (Ekofin) samt möte i Eurogruppen den 13–14 september 2019
 • Jordbruksministrarnas informella möte den 22–24 september

Finland beaktar de globala målen för hållbar utveckling i alla mötesarrangemang under EU-ordförandeskapet. I samband med mötena serveras närproducerad mat och i stället för traditionella gåvor kompenseras utsläppen av mötesdeltagarnas flygresor. På detta sätt vill Finland fästa uppmärksamhet vid klimatpåverkan och samtidigt förnya arbetssätten. Hållbarhetstänkandet syns också i ordförandeskapets visuella identitet. Den visuella identiteten för Finlands föregående EU-ordförandeskap har återvunnits och uppdaterats inför detta ordförandeskap.

Ordförandeskapet kommer att vara synligt under olika offentliga tillställningar. Europainformationen deltar i följande evenemang:

Du kan också följa Finlands EU-ordförandeskap i sociala medier.