Aktuellt 11.2.2020

Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för Europainformation 2020

Utrikesministeriet har beviljat totalt 420 000 euro i statsunderstöd till 20 civilsamhällesorganisationer (CSO) för Europainformation. Tjugotvå projekt har fått bidrag.

Syftet med statsunderstödet för civilsamhällesorganisationernas Europainformation är att öka kunskapen om Europeiska unionen i Finland. Civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i att öka kunskapen och främja debatten om EU. Bidragen stöder civilsamhällesorganisationernas arbete för att öka allmänhetens kunskap om EU och Finlands medlemskap.

I budgeten för 2020 föreslogs 370 000 euro för statsunderstöd för Europainformation. I den kompletterande budgetpropositionen för 2020 föreslog regeringen utöver dessa medel tilläggsfinansiering för statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer (länk: https://um.fi/pressmeddelanden/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/kansalaisjarjestojen-valtionapumaararahoja-korotetaan). Av tilläggsfinansieringen anvisades 50 000 euro till statsunderstöd för Europainformation, dvs. sammanlagt fanns 420 000 euro att fördela som statsunderstöd för 2020.

I utlysningen för 2020 låg fokus på de ungas EU, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen, EU:s budget och Finland, EU:s klimatpolitik samt EU och Afrika.

Under ansökningsomgången betonades särskilt projektens kommunikativa karaktär. Det innehåll som produceras i de finansierade projekten ska vara gratis tillgängligt. De beviljade bidragen var mellan 15 000 och 40 000 euro per projekt.

Statsunderstödet söktes av 41 organisationer för 52 olika projekt. Stöd beviljades 20 organisationer för 22 projekt. Det ettåriga stödet är avsett för informationsverksamhet i Finland. Utrikesministeriet har beviljat stöd till följande organisationer:

Attac rf

Stiftelsen för Centrum Balticum sr

Eettisen kaupan puolesta ry

Finland i Europa rf

Unga Europeer rf 

European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Förbundet för mänskliga rättigheter rf

Folkupplysningssällskapet sr

Finlands Dövas Förbund rf

Nuorten Akatemia ry 

Safer Globe ry 

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry

Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

De Hundras Kommitté i Finland rf

Suomen tubettajat ry 

Valo-Valmennusyhdistys ry

Gröna Bildningsförbundet rf 

Ydin-julkaisut ry

Ytterligare information: Sara Haalahti, informatör, tfn 0295 350 089 och Ville Cantell, enhetschef, tfn 0295 351 847

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.