Bild: Vectorfusioart/Adobe Stock

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 8.4.2020

Månadens fråga: Vad gör EU åt coronaviruskrisen?

Finland och alla EU-länder har fattat viktiga nationella beslut om vården av insjuknade och om hur man ska bromsa virusets spridning. Det har också fattats beslut för att underlätta de ekonomiska och sociala följderna. EU och dess medlemsländer försöker dessutom genom samarbete stärka de nationella hälso- och sjukvårdssystemen och stoppa virusets spridning.

Coronaviruset är en global pandemi som kräver internationellt samarbete. Viruset känner inga nationsgränser. EU vidtar flera olika åtgärder för att lösa den globala krisen. EU:s primära mål är att skydda medborgarnas hälsa, att begränsa pandemins spridning så effektivt som möjligt och att stödja ekonomin och sysselsättningen i Europa. EU bidrar också till att hjälpa världens mest sårbara regioner och människor. Dessa är bland annat konfliktområden och utvecklingsländer utanför EU.

EU-ländernas ledare har under sina videokonferenser avtalat att man inom Europeiska unionen ska fokusera på att begränsa virusets spridning, se till att hälsovårdens utrustning räcker till, främja forskning om vaccin och läkemedel och stödja EU:s ekonomi och sysselsättning under krisen.

EU hjälper också sina medborgare att återvända till sina hemländer

EU-medborgare som inte lyckas lämna tredjeländer ska få hjälp. EU:s delegationer samarbetar med medlemsstaternas ambassader för att samordna EU-medborgares hemresa. Tusentals EU-medborgare har redan kommit till Europa genom EU:s samordnade flygningar. Utöver det konsulära samarbetet har mer än 10 000 EU-medborgare evakuerats genom EU:s civilskyddsmekanism.

Felaktig information cirkulerar

Det cirkulerar mycket felaktig och med avsikt förvrängd information, så kallad desinformation, om hälsofrågor. Det gäller också coronaviruset. EU motarbetar desinformation genom öppen, aktuell och faktabaserad information.

EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver.
EU anpassar sin verksamhet och sitt beslutsfattande på det sätt som situationen kräver. Bild: EU

EU:s åtgärder:

Bromsa virusets spridning

 • EU-ländernas ledare har beslutat att tillfälligt och samordnat begränsa alla resor till EU som inte är nödvändiga under 30 dagar.
 • Europeiska unionens råd aktiverade EU:s arrangemang för integrerad politisk krishantering (ICPR) för snabbare beslutsfattande i krissituationer.
 • Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) utför fortlöpande riskbedömningar gällande EU:s befolkning.
 • Europeiska kommissionen och rådet underlättar fortlöpande kommunikation och samordning mellan medlemsländernas hälsovårdsministerier och inrikesministerier.

 Hälso- och sjukvårdens tillgång till utrustning

EU samarbetar med medlemsländerna för att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning i hela Europa genom

 • gemensam upphandling av andningsskydd och annan personlig skyddsutrustning
 • tät kontakt med Europas industri för att öka produktionen av alla förnödenheter
 • reglerad export av personlig skyddsutrustning från EU för att säkerställa tillgången i alla medlemsländer
 • införande av ”gröna filer” för att säkerställa att viktiga varor och nödvändig personal kan röra sig inom EU
 • införande av harmoniserade och öppna europeiska standarder för medicinsk utrustning för att underlätta ökad produktion

Dessutom har EU med hjälp av unionen civilskyddsmekanism

 • underlättat upphandlingen av annan skyddsutrustning, i synnerhet medicinska andningsskydd
 • sett till att Centret för samordning av katastrofberedskap arbetar dygnet runt
 • inrättat en ny gemensam europeisk reserv ur vilken andningsmaskiner, andningsskydd och laboratorieutrustning kan levereras till behövande EU-länder

Stöd till medicinsk forskning om coronaviruset

 • 48,5 miljoner euro genom ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 till 17 projekt som forskar i vaccin och läkemedel
 • 90 miljoner euro offentliga och privata medel till vård och diagnostik
 •  164 miljoner euro genom Europeiska innovationsrådet till små och medelstora företag och startupföretag för innovativa lösningar för att stoppa pandemin

 Stöd till arbetsplatser, företag och ekonomier

EU och dess medlemsländer försöker minimera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin.

Användning av EU-medel 

 • Ur EU:s budget riktas 37 miljarder euro till ett investeringsinitiativ för att stödja hälso- och sjukvårdssystem, små och medelstora företag och arbetsmarknader.
 • Medel ur strukturfonderna kan i detta läge även användas till krishantering.
 • Ur EU:s solidaritetsfond riktas högst 800 miljoner euro till de hårdast drabbade länderna genom att utvidga fondens tillämpningsområde till att gälla även folkhälsokriser.

Kommissionen föreslår tillfälligt lånearrangemang på 100 miljarder euro för att minska antalet uppsägningar (pressmeddelande 2.4.2020)

Genom Europeiska investeringsbanken: 

 • högst 40 miljarder euro för behovet av finansiering hos små och medelstora företag

Flexibilitet i tillämpningen av EU:s regler tillåts på följande områden:

 • statsunderstöd för företag och arbetstagare
 • den offentliga ekonomin och finanspolitiken, till exempel godkännande av extraordinära utgifter

 

Europeiska centralbanken har tillkännagivit ett krisprogram på 750 miljarder euro med anledning av coronapandemin. 

 

Sammanlagt kommer EU och medlemsländerna att mobilisera

 • 2 % av EU:s BNP i finanspolitiska åtgärder (ca 230 miljarder euro)
 • 13 % av EU:s BNP i likviditetsstöd