Bild: Kuva: Pixabay
Nyheter 15.4.2020

Albanien och Nordmakedonien på väg mot EU-medlemskap

I mars beslutade Europeiska unionens råd att inleda medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien. Samtidigt kom man överens om att utveckla utvidgningspolitiken så den blir effektivare. I rådets beslut ingår vissa villkor, huvudsakligen gällande rättsstatsutvecklingen, som Albanien måste fylla innan förhandlingarna kan inledas i egentlig mening.

EU förutsätter reformer

I början av millenniet bekräftade EU att alla länder på västra Balkan hade möjlighet att bli EU-medlemmar. Det var ett logiskt ställningstagande eftersom västra Balkan inte ligger i EU:s grannskap utan i Europas hjärta. EU:s beslut att inleda medlemskapsförhandlingar är en milstolpe för Albanien och Nordmakedonien. Det är emellertid inte vare sig det första eller det sista steget på vägen mot medlemskap. Nordmakedonien lämnade in sin medlemskapsansökan 2004 och Albanien 2009. Länderna var tvungna att genomföra samhälleliga reformer innan de officiellt kunde få status som kandidatländer, och ytterligare reformer innan EU fattade beslutet om att inleda medlemskapsförhandlingarna.

Västra Balkan ligger i Europas hjärta. Bilden är från Nordmakedoniens huvudstad Skopje. Bilden: Pixabay
Västra Balkan ligger i Europas hjärta. Bilden är från Nordmakedoniens huvudstad Skopje. Bilden: Pixabay

Att man framskrider i etapper och att vissa kriterier ska fyllas är centrala element i EU:s utvidgning, varje ny etapp förutsätter vissa reformer. Det fastställs inte någon tidsplan för processen på förhand utan hur snabbt man framskrider beror på hur kandidatlandet genomför reformerna som krävs.

Många steg kvar

Förhandlingarna följder samma mönster, det ingår flera etapper och för att gå vidare måste Albanien och Nordmakedonien genomföra olika reformer tills de uppfyller alla EU:s kriterier för medlemskap. Det finns ingen tidsplan utan allt beror på hur länderna genomför reformerna och uppfyller kriterierna. Speciellt viktiga är de reformer som gäller rättsstatsutvecklingen. Där ingår bland annat åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet, åtgärder för att säkerställa ett fungerande rättsväsende och yttrandefrihet. I fortsättningen fäster EU ännu större uppmärksamhet vid dessa reformers omfattning och konsekventa genomförande. Det krävs mycket arbete för att ansluta sig till Europeiska unionen, men arbetet gynnar kandidatlandets medborgare redan innan landet blir medlem.

Europa och hela världen koncentrerar sig nu på coronakrisen. Det är emellertid viktigt att EU kan fatta viktiga beslut också under exceptionella förhållanden. Beslutet att inleda medlemskapsförhandlingarna med Albanien och Nordmakedonien är ett sådant beslut: det har beretts under en lång tid och det var viktigt att fatta det nu för att ärendet ska kunna gå vidare.

Utvidgningspolitiken främjar fred, välfärd, säkerhet och stabilitet i Europa. Utvidgningen ska genomföras på ett sätt som stärker hela unionen.

 

Keijo Karjalainen

Skribenten leder teamet för EU:s utvidgning vid utrikesministeriets Europaavdelning

 

Mer information om EU:s utvidgningsförhandlingar på kommissionens webbplats (eng.)