Bild:
Nyheter 28.12.2020

Portugal tar över EU-ordförandeskapet mitt i coronakrisen

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Tyskland till Portugal den 1 januari 2021. Detta blir Portugals tredje gång som EU-ordförande. Ordförandeskapet präglas av den globala kris som orsakats av coronaviruset och de åtgärder som krävs för att stimulera EU:s ekonomi. I ordförandetrion 2020–2021 ingår utöver Portugal även Tyskland och Slovenien. Ländernas gemensamma mål är att utveckla ett starkare, jämlikare och hållbarare Europa.

 

Gemensamma riktlinjer för tre ordförandeskap

VARJE EU-LAND INNEHAR i tur och ordning ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader. I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en trio. Länderna i trion har egna program för sina ordförandeskap, men de utarbetar också en gemensam långsiktig plan och samarbetar på flera sätt.

 

Det portugisiska ordförandeskapet präglas av coronapandemin och ekonomisk återhämtning

DET PORTUGISISKA ORDFÖRANDESKAPET står inför en stor utmaning i och med att coronapandemin fortsätter. Ett viktigt mål för ordförandeskapet är att stödja Europas återhämtning från coronakrisen. Detta mål eftersträvas bland annat genom att främja genomförandet av EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsfond samt stödja hållbar tillväxt. Portugal vill främja en innovativ och framåtblickande union vars verksamhet bygger på gemensamma värden, såsom solidaritet, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen.

Målet är att bygga broar mellan olika synpunkter, nå konkreta resultat i fråga om den ekonomiska återhämtningen och ta EU ut ur krisen. Därför har Portugal i sitt ordförandeskapsprogram fastställt följande fem prioriteringar: ett flexibelt, socialt, grönt, digitalt och globalt Europa.

 

Ordförandetrion satsar på hållbarhet, den inre marknaden och cyberhot

PORTUGAL TAR ÖVER ordförandeskapet i januari och samarbetar samtidigt intensivt med de två andra länderna i ordförandetrion, Tyskland och Slovenien. I trions gemensamma program framträder europeiska värden som jämlikhet och de mänskliga rättigheterna.

Länderna vill också säkerställa en digital utveckling som respekterar de mänskliga rättigheterna och skyddar medborgarna mot skadlig aktivitet och desinformation på nätet. I synnerhet arbetslivets digitalisering kommer att synas på agendan. Länderna vill också fortsätta bygga ett klimatneutralt och grönt Europa och kombinera klimatmålen med en hållbar och konkurrenskraftig inre marknad.

Webbplatsen för Portugals EU-ordförandeskap