Bild:
Nyheter 26.3.2021

Vaccinfrågor i huvudroll vid Europeiska rådets videokonferens

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.3.2021
200/2021

Coronapandemin och vacciner var ett framträdande tema vid videokonferensen med Europeiska rådets medlemmar torsdagen den 25 mars. Vid mötet behandlades också den inre marknaden, industripolitiken, digitaliseringen och ekonomin, östra Medelhavsområdet samt Ryssland som en informativ punkt. I samband med mötet hölls dessutom ett eurotoppmöte och ett separat möte med Förenta staternas president Joe Biden via videolänk.

Diskussionen om coronapandemin rörde särskilt påskyndandet av produktionen och distributionen av vacciner, betydelsen av regler för exporttillstånd samt beredskapen inför framtida hälsokriser. Stats- och regeringscheferna bekräftade att de vacciner som anskaffats via den EU-gemensamma upphandlingen fortfarande delas ut i proportion till invånarantalet. Arbetet fortsätter på ambassadörsnivå i syfte att säkerställa snabba och jämlika leveranser av vacciner.

Europeiska rådets medlemmar diskuterade också EU:s inre marknad, industripolitiken, den digitala ekonomin och ekonomin. I sitt uttalande efter mötet understryker EU-ländernas ledare betydelsen av en stark, krissäker och fungerande inre marknad. Industrins konkurrenskraft och kristålighet måste stärkas för att sätta fart på den gröna och digitala omställningen.

EU-ländernas ledare diskuterade också situationen i östra Medelhavsområdet och unionens förbindelser med Turkiet. Med tanke på östra Medelhavsområdet har det skett positiv utveckling. Om Turkiet fortsätter att agera konstruktivt, är unionen beredd att främja samarbetet med landet inom olika områden. EU-ländernas ledare konstaterade dock att situationen följs noga också i fortsättningen. EU är berett att reagera beslutsamt om Turkiets handlingar kräver det.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel informerade deltagarna i mötet om sin diskussion med president Vladimir Putin. En strategisk diskussion om Ryssland ska föras vid Europeiska rådets följande ordinarie möte.

Vid det separata eurotoppmötet diskuterades stärkandet av eurons internationella roll. I sitt uttalande uttryckte eurotoppmötet sitt stöd för detta. Det skulle främja ett öppet strategiskt oberoende i ekonomiska och finansiella frågor, öka stabiliteten i det globala finansieringssystemet och stödja företagen och hushållen i unionen.

Utanför mötets egentliga agenda diskuterade EU-ländernas ledare med Förenta staternas president Joe Biden. Frågor som togs upp till diskussion var bland annat den globala karaktären av utmaningarna förenade med vaccinationerna, behovet av effektiva klimatåtgärder och EU:s och Förenta staternas gemensamma värden.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli


Öppnas i en ny flik