Bild:
Aktuellt 16.2.2022

Hur samarbetar EU med länder i Afrika?

Afrikanska länder och EU samarbetar genom flera ramar av vilka de viktigaste är Cotonouavtalet, den gemensamma strategin Afrika-EU och de regionala strategierna. Förbindelserna mellan Afrika och EU sker även via toppmöten som ordnas regelbundet. Stats- och regeringscheferna för EU och Afrikanska unionen (AU) och deras medlemsländer träffas nästa gång på toppmötet som hålls i Bryssel den 17–18 februari.

Toppmötet har målet att stärka samarbetet och partnerskapet mellan Afrikanska unionen och EU och besluta om de viktigaste målen för samarbetet under de kommande åren.

Utvecklingen i de afrikanska länderna påverkar direkt Europeiska unionen

Afrikas roll som närmaste granne och partner till EU och dess medlemsländer är av stor vikt. Hur de afrikanska länderna svarar på säkerhetsutmaningarna, anpassar sig till klimatförändringar, bevarar naturens biologiska mångfald, reagerar på befolkningstillväxtens utmaningar, det vill säga allt från livsmedelstrygghet till utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter, har konsekvenser inte bara för utvecklingen på den afrikanska kontinenten utan också för Europa och Finland.

EU är i dag Afrikas största handels- och investeringspartner, den viktigaste utvecklingspartnern och den största finansiären av Afrikanska unionens fredsbevarande insatser.

Sjätte toppmötet mellan EU och Afrika

Teman för toppmötet i februari är bland annat förnyad kraft åt partnerskapet mellan EU och Afrika, fred och säkerhet, migration, utbildning, hälsa, digitalisering, grön omställning och bilateralt samarbete (EU-FN-AU). Målet är att en starta en ambitiös uppsättning afrikansk-europeiska investeringar som beaktar sådana globala utmaningar som klimatförändringarna och hälsokrisen.

Deltagarna förväntas anta deklarationen om en gemensam vision 2030.

EU:s och Afrikas samarbetsverktyg

Cotonouavtalet

Cotonouavtalet är ett partnerskapsavtal mellan länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt Europeiska gemenskapen och EU-länderna som undertecknades i Cotonou i Benin i juni 2000. Avtalet täcker EU:s förbindelser med 79 länder,  däribland 48 länder i Afrika söder om Sahara.

Avtalet som bestod av tre delområden, politik, handel och utveckling, gällde fram till 2020. Avtalet tillämpas dock temporärt fram till juni 2022, varefter parterna undertecknar Cotonouavtalets efterföljare.

Den gemensamma strategin Afrika-EU

Det första toppmötet mellan EU och Afrika hölls i Kairo år 2000. År 2007 antog parterna den första gemensamma strategin som en formell kanal för EU:s förbindelser med afrikanska länder. Denna strategi godkändes av Afrikanska unionens och EU:s institutioner samt afrikanska länder och EU-länder.

EU-kommissionären med ansvar för globala partnerskap Jutta Urpilainen och EU:s höga representant Josep Borrell offentliggjorde den gemensamma strategin Afrika-EU i mars 2020. Den grundläggande tanken är jämlikt samarbete med de afrikanska länderna. Foto: EU-kommissionen

Inför det sjätte toppmötet som senare ombokades till februari 2022, lade EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten våren 2020 fram det gemensamma meddelandet ”Mot en övergripande strategi för Afrika”. Den bärande tanken är att samarbeta med de afrikanska länderna som jämlika partner.

Meddelandet antogs i Europeiska rådet i juni 2020. Meddelandet framhäver att EU arbetar för den gemensamma strategin och tänker stärka den öppna inkluderande dialogen med medborgarna, civilsamhällesorganisationerna, invandrargrupperna, de unga, aktörerna inom den privata sektorn, de ledande tänkarna och beslutsfattarna i båda världsdelarna.

Den nya strategin bygger på partnerskap på följande fem samarbetsområden:

  1. Grön omställning och tillgång till energi
  2. Digital omvandling
  3. Hållbar tillväxt och sysselsättning
  4. Fred och säkerhet och goda styrelseformer
  5. Migration och rörlighet

Därtill har Europeiska unionen tre regionala strategier för Afrikas horn, Guineabukten och Sahel

Partnerskapet mellan Afrika och EU (på engelska)

Kommissionens Afrika–EU-vecka (på engelska)

Mer information på rådets webbplats

Gemensam förklaring från Afrikanska unionen och Europeiska unionen (på engelska)

Finland har också en egen Afrikastrategi

Finlands nationella Afrikastrategi gavs ut våren 2021. Perspektivet och målsättningarna i strategin är nya. Strategin fokuserar inte på utveckling av Afrika eller på utvecklingssamarbete, utan på att diversifiera relationerna mellan Finland och de afrikanska länderna. Den lyfter fram vikten av att stärka politiska och ekonomiska förbindelser som gynnar båda parterna.

Finlands Afrikastrategi har också beaktat EU:s riktlinjer för Afrika. Partnerskapet mellan EU och Afrika ger också betydande kommersiella möjligheter för Finland. I enlighet med sin egen strategi bidrar Finland till att den finländska kompetensen anlitas även i EU:s partnerskap med Afrika.