Bild: Euroopan unioni
Aktuellt 31.5.2022

EU-ländernas ledare enades om ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland

Pressmeddelande, statsrådets kommunikationsavdelning 

 

Europeiska rådet inledde sitt extrainsatta möte måndagen den 30 maj i Bryssel och enades om nya sanktioner mot Ryssland till följd av den ryska invasionen av Ukraina. Mötet inleddes med att EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj över video. Statsminister Sanna Marin företrädde Finland vid mötet.

De nya sanktionerna gäller råolja och oljeprodukter som importeras från Ryssland till EU-länder. Förbudet omfattar mer än två tredjedelar av den råolja som importeras från Ryssland. Ett tillfälligt undantag utgör råolja som leds via rörledning. Detaljerna i sanktionspaketet blir offentliga och träder i kraft när de har antagits i rådet och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Det kommer att inrättas en nödmekanism för att trygga försörjningsberedskapen.

Europeiska rådet fördömde med kraft Rysslands anfallskrig mot Ukraina och konstaterade att det lidande och den förstörelse som Ryssland orsakar inte går att uttrycka i ord. EU-ländernas ledare uppmanar enträget Ryssland att omedelbart upphöra med sina angrepp på civilpersoner, ge tillträde för humanitärt bistånd och dra tillbaka sina trupper från Ukraina. EU står orubbligt fast vid sitt åtagande att hjälpa Ukraina att försvara sig mot den ryska aggressionen och skapa en fredlig, demokratisk och välmående framtid. Ryssland, Belarus och alla som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser kommer att ställas till svars för sina handlingar i enlighet med internationell rätt.

När det gäller finansiellt bistånd kommer EU att fortsätta att ge stöd till Ukraina för att tillgodose de humanitära behoven samt likviditets- och återuppbyggnadsbehoven. Stats- och regeringscheferna konstaterade att unionen står redo att bevilja Ukraina nytt makroekonomiskt stöd på upp till 9 miljarder euro under 2022. Europeiska kommissionen förväntas lägga fram ett förslag i frågan. Dessutom uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram förslag till sätt att stödja EU-länderna i mottagandet av flyktingar från Ukraina inom ramen för den fleråriga budgetramen. EU och dess medlemsstater är beredda att spela en viktig roll i Ukrainas återuppbyggnad och föreslår att man överväger en plattform för återuppbyggnad som samlar Ukrainas regering, EU och dess medlemsstater, Europeiska investeringsbanken, internationella partner, finansieringsinstitutioner och organisationer. Stats- och regeringscheferna uppmanar också att utreda hur frysta ryska tillgångar kan användas till stöd för Ukrainas återuppbyggnad.

Också minskandet av beroendet av rysk energi diskuterades vid Europeiska rådets extra möte. Det primära målet på kort sikt är att diversifiera leveranskällorna och leveransrutterna och att trygga energileveranserna. Det är också viktigt att påskynda utvecklingen av förnybara energikällor, förbättra energieffektiviteten och investera i infrastruktur. Unionen försöker förbereda sig för störningar i leveranserna genom bilaterala avtal och genom att enas om en samordnad europeisk beredskapsplan. EU-ländernas ledare uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete för att optimera den europeiska elmarknadens funktion.

Mötet fortsätter på tisdag morgon den 31 maj. På dagordningen för den andra mötesdagen står säkerhet och försvar samt livsmedelstrygghet.