Bild:
Nyheter 22.9.2022

Det föreslås att varor som tillverkats genom tvångsarbete ska förbjudas på EU-marknaden

Komissionen föreslår kommissionen en förordning för att tvångsarbete effektivt ska kunna bekämpas. Enligt kommissionen är det inte acceptabelt att det i europeiska butiker säljs varor som tillverkats av arbetstagare under hot eller tvång. Utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar samråd om EU:s lagstiftning om tvångsarbete den 29 september.

Det är fråga om det första förslaget till förordning på EU-nivå för att på EU-marknaden förbjuda produkter tillverkade genom tvångsarbete och barnarbete. Förordningen ska enligt förslaget tillämpas på alla företag och på både produkter som har tillverkats inom EU och sådana som har importerats.

Myndigheterna ska kunna be företag lämna en redogörelse för vad de har gjort för att förhindra tvångsarbete

Enligt den föreslagna förordningen ska särskilt utsatta nationella ansvariga myndigheter ges i uppgift att utöva riskbaserad tillsyn över att företagen följer bestämmelserna. Den ansvariga myndigheten ska vid tillsynen använda sig av uppgifter som den har fått till exempel i form av upplysningar, från databaser eller genom begäran om uppgifter av andra myndigheter.

Utifrån dessa uppgifter kan den ansvariga myndigheten be ett företag lämna en redogörelse för hur företaget har försökt förebygga och stoppa tvångsarbete i samband med tillverkningen av de produkter som är föremål för tillsynen. Om myndigheten bedömer att den information som företaget lämnat inte är tillräcklig och att det finns en risk för tvångsarbete i samband med tillverkningen av produkterna, inleder myndigheten en undersökning för att närmare utreda riskerna för tvångsarbete.

Myndigheten kan utifrån undersökningen konstatera att ett företag har brutit mot bestämmelserna i förordningen. I så fall ska myndigheten meddela förbud mot att släppa ut produkterna i fråga på marknaden, och företaget ska dra tillbaka de produkter som har släppts ut på marknaden och förstöra dem. Enligt förslaget är det myndigheten som har bevisbördan för brott mot förordningen, och det ska alltid vara möjligt att överklaga besluten.

Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ordnar samråd om EU:s lagstiftning om tvångsarbete

Det har ännu inte fastställts vilken av rådets arbetsgrupper som kommer att behandla förordningsförslaget. Därför vet man inte heller vilket ministerium som kommer att ansvara för behandlingen av förslaget. Tills man vet det sköter arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet beredningen i nära samarbete.

Statsrådet och riksdagen fattar tillsammans beslut om stådpunkten till komissionens förslag. Statsrådet hör berörda grupper i olika sätt.

Med tanke på beredningen ordnar arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ett virtuellt samråd med berörda aktörer via Teams torsdagen den 29 september kl. 10.00–12.00. Anmäl dig till samrådet via Webropol-länken(Länk till en annan webbplats.) senast den 26 september.