Bild:
Nyheter 17.10.2022

Statsunderstöd för Europainformation år 2023 kan sökas i november

I november 2022 inleder utrikesministeriet en ansökningsomgång för statsunderstöd för civilsamhällsorganisationers Europainformation. Ansökningstiden är 4.11–2.12.2022. Anvisningarna för hur man ansöker och ansökningsblanketterna publiceras på webbplatsen för utrikesministeriets Europainformation när ansökningsomgången inleds. Europainformationen ordnar ett informationsmöte för civilsamhällesorganisationernas företrädare tisdagen den 8 november 2022. Informationsmötet handlar om ansökningsomgången.

Stöd till civilsamhällesorganisationernas informationsprojekt om EU-frågor

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen och främja debatten om aktuella EU-frågor. Understödet beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2023. Stödet är avsett för informationsprojekt.

I ansökningsförfarandet betonas årligen olika aktuella EU-teman. I utlysningen 2023 prioriteras

  • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
  • EU:s ekonomi och riktningen för energipolitiken
  • EU som global aktör: gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s roll som konfliktlösare
  • EU:s utvidgning

När understöden beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet är behovsprövat och det beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Stöd kan inte beviljas privatpersoner eller grupper.

Företrädare för en civilsamhällesorganisation – anmäl dig till informationsmötet

Tisdagen den 8 november kl. 14–15 ordnar Europainformationen ett informationsmöte på Teams för företrädarna för olika organisationer. Informationsmötet handlar om ansökan om statsunderstöd år 2023, och det hålls på finska. På informationsmötet kan man ställa frågor och det är även möjligt att skicka in frågor på förhand på adressen eurooppatiedotus@formin.fi. Endast företrädare för organisationer kan anmäla sig. Det är möjligt att anmäla sig till informationsmötet till och med fredagen den 4 november kl. 16.

Anmäl dig till informationsmötet som företrädare för din organisation