Bild:
Nyheter 20.12.2023

Europeiska rådet har fattat ett historiskt beslut om att öppna förhandlingar om Ukrainas och Moldaviens framtida EU-medlemskap

Under Europeiska rådets sista toppmöte 2023 fattade EU-ländernas stats- och regeringschefer det historiska beslutet att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Samtidigt beviljades Georgien status som kandidatland. Anslutningsförhandlingar kommer att inledas med Bosnien och Hercegovina så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.

Den 8 november gav Europeiska kommissionen ett utvidgningspaket för 2023 som innehåller en rekommendation om att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien, att bevilja Georgien status som kandidatland och att öppna anslutningsförhandlingar med Bosnien och Hercegovina när de nödvändiga anslutningskriterierna är uppfyllda. EU-ländernas stats- och regeringschefer fattade beslutet under Europeiska rådets möte i Bryssel den 14 december utifrån kommissionens förslag.

Pääministeri Petteri Orpo Eurooppa-neuvostossa 14.12.2023
Pääministeri Petteri Orpo Eurooppa-neuvostossa 14.12.2023

”Att inleda anslutningsförhandlingar är en väldigt viktig signal om att Ukrainas plats är i EU och att  de europeiska länderna är starkt engagerade i att ge Ukraina långvarigt stöd och delta i återuppbyggnaden i Ukraina. Jag är väldigt nöjd. Detta är ett historiskt beslut”, sade statsminister Orpo vid presskonferensen efter mötet.

I slutsatserna från Europeiska rådet betonade EU-länderna att utvidgningen är en geostrategisk investering i fred, säkerhet, stabilitet och välstånd. Utvidgningen bidrar till att förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för EU-medborgare och de värden unionen bygger på samtidigt som den minskar skillnaderna mellan länderna.

Även Finland har påpekat att utvidgningen stärker unionens egen säkerhet, globala ställning och ekonomiska välfärd och främjar demokrati, rättsstatsutveckling och tillgodoseende av de grundläggande fri- och rättigheterna.

Nästa steg tas i mars

För att man ska kunna inleda anslutningsförhandlingar med kandidatländerna krävs det godkännande från alla EU-länder. Europeiska kommissionen kommer att fastställa en förhandlingsram, det vill säga anslutningskriterier, för Ukraina och Moldavien. Kriterierna godkänns i mars. Efter detta inleds förhandlingarna. I mars görs det också en översyn av Georgiens och Bosnien och Hercegovinas framsteg.

Anslutningsprocessen grundar sig på varje lands egna meriter och på uppfyllandet av anslutningskriterierna. Utgångspunkten för förhandlingarna är att kandidatlandet ska godkänna och genomföra unionens regelverk, acquis communautaire, i sin helhet. Landet förbinder sig att följa EU:s lagstiftning och regler som grundar sig på EU:s grundfördrag och EU-domstolens rättspraxis.

Mer information:

Statsrådets pressmeddelande

Europeiska rådets slutsatser (på engelska)

Läs mer om EU:s utvidgningspolitik

Läs mer om EU:s utvidgningsprocess