Bild:
Aktuellt 22.1.2024

Regeringen fastställde Finlands viktigaste mål för EU-politiken

EU-ministerutskottet fastställde i enlighet med regeringsprogrammet Finlands viktigaste EU-politiska mål för de kommande åren. Målen bidrar till den strategiska agenda som anger EU:s mål för 2024–2029. EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutar om agendan efter Europaparlamentsvalet i juni.

Finlands viktigaste mål för nästa EU-valperiod 2024–2029 är följande:

 1. Stärka Europas strategiska konkurrenskraft
 • Konkurrenskraften grundar sig på EU:s egna styrkor.
 • Utgångspunkten är en fungerande inre marknad.
 • Varje medlemsland ansvarar för hållbarheten i sina offentliga finanser.
 1. Förbättra den övergripande säkerheten i Europa
 • EU måste vara en starkare geopolitisk aktör.
 • Finlands övergripande säkerhetstänkande utgör en god grund för att stärka unionens resiliens.
 • Försvarssamarbetet måste fördjupas.
 • Det starka stödet till Ukraina fortsätter.
 • Unionens yttre gränser måste tryggas och instrumentalisering av migration förhindras.
 1. Främja en ren omställning samt bioekonomi och cirkulär ekonomi
 • Arbetet med att bekämpa klimatförändringar och stödja biologisk mångfald måste fortsätta.
 • En ren omställning genomförs på ett kostnadseffektivt sätt utifrån teknikneutralitet.
 • När det gäller energieffektivitet bör tonvikten ligga på att minska utsläppen snarare än på att begränsa konsumtionen.