Bild: Hungarian Presidency of the Council of the EU
Aktuellt 28.6.2024

EU:s konkurrenskraft, försvarspolitik och utvidgning på agendan för Ungerns EU-ordförandeskap

Ungern inleder sin andra period som EU-ordförande den 1 juli 2024 då Belgien lämnar över ordförandeskapet till landet. Under sitt EU-ordförandeskap kommer Ungern att framhålla särskilt unionens konkurrenskraft, stärkandet av försvarspolitiken och västra Balkans ställning i EU:s utvidgning. Ungern är ordförande fram till utgången av december.

En särskild prioritering i det ungerska ordförandeskapets program är att stärka EU:s konkurrenskraft. Landet vill främja den nya given för den europeiska konkurrenskraften (New European Competitiveness Deal) och beakta konkurrenskraften också inom alla andra politikområden.

Ungerns mål är att stärka EU:s försvarspolitik och försvarsindustri och att förbättra samordningen mellan medlemsländerna vid upphandlingar inom försvarssektorn.

När det gäller utvidgningspolitiken framhåller Ungern västra Balkans ställning och betonar att anslutningsförhandlingarna måste framskrida med hänsyn till genomförda reformer i kandidatländerna.

Fokus på EU:s yttre gränser och jordbruksfrågor

Migrationspolitiken är en av prioriteringarna i Ungerns ordförandeskapsprogram. Målet är att förhindra olaglig invandring och människosmuggling, effektivisera samarbetet med ursprungsländerna och förbättra säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Till ordförandeskapsprogrammets prioriteringar hör också EU:s sammanhållningspolitik och frågor med anknytning till hållbarhet och försörjningsberedskap inom jordbruket. Ungern har även som mål att hitta lösningar på de demografiska utmaningar som den åldrande befolkningen medför i hela Europa.

Spanien, Belgien och Ungern bildar en ordförandeskapstrio

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en så kallad trio. Den nuvarande ordförandeskapstrion består av Ungern och de föregående ordförandena Belgien och Spanien.

Länderna i trion har sina egna ordförandeskapsprogram, men de tar också fram en gemensam plan som löper över ett och ett halvt år.

EU-ordförandeskapet roterar var sjätte månad

Till skillnad från exempelvis Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader.

Ordförandeskapet ger varje medlemslands ministrar möjlighet att leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

Webbplatsen för Ungerns EU-ordförandeskap

Ungern

  • 9,6 miljoner invånare
  • Officiellt språk: ungerska
  • Blev EU-medlem 2004
  • EU-ordförandeland för andra gången