Bild:

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 8.8.2016

EUE-kolumni: Sanoista tekoihin: Agenda 2030 -tavoitteet vahvasti esillä eurooppalaisilla kehityspäivillä

Bild: Rae Verkkoranta
EDD päivät (Kuva Rae Verkkoranta), EDD päivät (Kuva Rae Verkkoranta)
Ett mångsidigt kulturprogram satte också färg på EDD-dagarna

Är det möjligt att utrota extrem fattigdom och hungern i världen? Kunde ekonomisk tillväxt gagna alla och kan inkomstskillnader minskas? Hur kan man göra rent vatten tillgängligt för alla på ett hållbart sätt? Kan man bromsa upp klimatförändringen och hur anpassar man sig till den?

Hösten 2015 samlades beslutsfattarna i världen runt de stora frågorna vid FN:s generalförsamling i New York. Där antogs Agenda 2030 som fastställer riktlinjerna för utvecklingspolitiken och har siktet inställt på att fullständigt utrota fattigdomen fram till år 2030 samt de därtill hörande 17 målen för hållbar utveckling. Dessa ambitiösa mål utsträcker sig till det mänskliga livets nästan alla delområden.

Kestävän kehityksen tavoitteet

EU är en betydande utvecklingssamarbetspartner

De nya målen för hållbar utveckling gäller såväl länder som utvecklas och länder som håller på att utvecklas. För att uppfylla dessa kommer det att krävas åtgärder inom inrikes- och utrikespolitikens samtliga områden. För att genomföra målen är det viktigt att särskilt stödja utvecklingsländer som leder av knappa resurser.

EU:s ledande ställning som givare av bistånd i världen berättar om dess långsiktiga engagemang i utvecklingspolitiken och EU:s roll när det gäller att lotsa genomförandet av utvecklingsagendan och som partner som stöder utvecklingsländernas processer är av betydelse.  Europeiska kommissionen förväntas ännu i år presentera sitt initiativ till EU:s gemensamma åtgärder för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Målen för hållbar utveckling var ett naturligt tema vid 10-årsjubileumet för de europeiska utvecklingsdagarna (European Development Days, EDD), som årligen ordnas i Bryssel. EDD-evenemanget som ordnades av kommissionen 15–16.6 var ett av de första internationella forum av betydelse som behandlade temat.
Innovativitet och samarbete i centrum av talen

Den internationella utvecklingsgemenskapen samlades i Bryssel för att dryfta aktuella teman inom sin sektor. På plats fanns aktörer från medborgarorganisationer och företrädare från den akademiska världen till kommissionen, EU:s utrikestjänst och medlemsstater samt företrädare för affärsvärlden. Som tema för jubileumsåret hade man valt ut: “Sustainable Development Goals in Action: Our World, Our Dignity, Our Future”. De 17 målen som förbinder alla väckte diskussion bland annat om hur dessa universella och ytterst ambitiösa mål i praktiken ska genomföras.

Man vill söka konstruktiva lösningsmodeller för de befintliga utmaningarna genom partnerskap och innovativa idéer. Internationella organisationer företräddes på högsta möjliga nivå vid evenemanget och under EDD hördes också inlägg bl.a.  från FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon, EU:s höga representant Federica Mogherini och utvecklingskommissionär Neven Mimica.

EDD koncentrerade sig särskilt på genomförandet av målen för utvecklingsagendan genom de fem nyckelpelarna för hållbar utveckling: partnerskap, fred, välfärd, planet och människor.

Ideoista tekoihin

EU:s utvecklingskommissionär Mimica betonade i sitt tal under utvecklingsdagarna betydelsen av det konkreta genomförandet av målen för hållbar utveckling och att man nu måste gå från idéer till verklig handling. Slutligen är tiden begränsad för att genomföra målen för hållbar utveckling, och femton år passerar på ett ögonblick, sade utvecklingskommissionären. Han lyfte även fram Europas strävan till öppen dialog med andra internationella aktörer bland annat om hur man på bästa sätt kunde utnyttja redan existerande och nya partnerskap, resurser och politik för att utrota fattigdomen och öka välfärden i de fattigaste och bräckligaste staterna.

Rae Verkkoranta
Ambassadrådet Rae Verkkoranta vid Ständiga Representationen vid EU ansvarar för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet.

I samband med EDD undertecknades dessutom flera betydande uttalanden. Bland de viktigaste av dessa fanns ett uttalande mellan EU och Etiopien som undertecknades av Europeiska kommissionens president Jean-Claude Juncker och Etiopiens premiärminister Hailemariam Desalegni. Ett annat uttalande var det mellan Världsbanken och EU med vilket man bland annat vill betona internationella institutioners engagemang för hållbar utveckling och fred särskilt i sårbara och krigshärjade länder.

Genom fastställandet av målen för Agenda 2030 ligger nu bollen hos hela världen där Europa bara är en, om än viktig, spelare bland övriga. Att bygga upp partnerskap för att utrota fattigdomen fram till år 2030 är en universell skyldighet för alla. Trots att en total utrotning av fattigdomen är en enorm utmaning, är det möjligt att besegra den genom samarbete och långsiktigt engagemang av alla.

Rae Verkkoranta

Om skribenten

Admin