Bild: Kaisa Heikkilä

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE) spelar en nyckelroll vid genomförandet av Finlands EU-politik. Representationen driver Finlands intressen vid beslutsfattandet inom EU utgående från regeringens direktiv samt rapporterar och förmedlar information till Finland.

EU-kolumner är skriven av EU-representationens sakkunniga.

EU-kolumn 2.11.2016

Kolumn: Investeringar i Afrika och grannländerna ska stödja hållbar utveckling

EU söker innovativa lösningar för att stödja hållbar utveckling i sina partnerländer i Afrika och i EU:s grannskap. Syftet är att svara mot de utmaningar som den globala migrationen ställer, skapa arbetstillfällen och uppnå bättre resultat i utvecklingssamarbetet i samarbete med den privata sektorn. Vi kan uppnå hållbarare resultat bland annat genom att förbättra förhållandena i migrationens ursprungsländer och stödja deras utveckling. För att stödja EU:s partnerländer håller man på att upprätta en europeisk fond för hållbar utveckling.

Foto: Kaisa Heikkilä
EUE kolumni
Kvinnor sorterar macadamianötter för rättvis handel-företaget Ten Senses i Kenya.

Vi försöker påverka de bakomliggande orsakerna till migrationen genom att skapa arbetstillfällen och främja hållbar utveckling i ursprungsländerna där framtidsutsikterna ofta är dystra. Till exempel tillgång till rent dricksvatten och hållbar energi är sådant som påverkar det dagliga livet. Det är också viktigt att stödja ungdomars utbildning och arbetsmöjligheter så att kommande generationer kan bygga upp sitt eget lands framtid.

I kommissionens meddelande den 14 september 2016 konstateras det att investeringar och den privata sektorns roll är avgörande i främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Meddelandet har två delar varav den första är ett förslag till fortsättning för Europeiska fonden för strategiska investeringar. Den andra delen är en plan för investeringar utanför Europa (European External Investment Plan) med vilken man vill stödja utveckling och påverka migrationens bakomliggande orsaker i Afrika och EU:s grannskap i syd och öst.

Multiplikatoreffekt mångdubblar fonden

På basis av kommissionens meddelande bereds en ny europeisk fond för hållbar utveckling för partnerländerna i Afrika och EU:s grannskap. Kommissionen föreslår ett innovativt system där det som stöd för garantin på 1,5 miljarder euro ur EU:s budget skulle finnas en garantifond med 750 miljoner euro. Kommissionen har gett ett förslag till förordning för att grunda garantifonden och garantisystemet. Utöver garantifonden finns det en plan på att fortsätta kombinera lån och donationer, så kallad blending.

Foto: Kaisa Heikkilä 2016
Kuva: Kaisa Heikkilä 2016
Det geotermiska kraftverket i Olkaria i Kenya kunde till exempel få garantier genom europeiska fonden för hållbar utveckling i framtiden.

Genom att kombinera olika finansieringsmodeller och -källor vill man få till stånd en multiplikatoreffekt för att fonden ska växa. I stället för att den finansiella hjälpen enbart ska bestå av donationer ska man försöka stödja investeringar så att stödets effekt mångdubblas. Man hoppas särskilt på finansiering från den privata sektorn.

Kommissionen har räknat ut att fonden tack vare multiplikatoreffekten skulle växa till minst 44 miljarder dollar. Med motsvarande insatser av medlemsländerna och andra aktörer ska denna summa ännu fördubblas. Startkapitalet tas ur EU:s budget, Europeiska utvecklingsfonden, och för blending-verksamheten tas kapital ut Afrikanska investeringsfonden och fonden för investeringar i grannskapet. Medlemsländerna och andra aktörer förväntas också delta i finansieringen.

Den nya garantifonden tar modell av Europeiska fonden för strategiska investeringar. En skillnad är ändå mångfalden av aktörer eftersom verksamhetsområdet och målen är mer omfattande. Kommissionen har en central roll i förvaltningen av fonden för hållbar utveckling. Europeiska inverteringsbanken, som har en viktig roll i blending-verksamheten, kunde vara en strategisk partner i genomförandet av investeringsplanen.

Kommissionens tanke är att garantierna kan utnyttjas i alla sådana projekt som annars har svårt att locka investerare. Genom samarbete med utvecklingsbankerna ser man till att olika instrument utnyttjas tillsammans på ett så effektivt sätt som möjligt.

Möjligheter för finländare

Utöver garantifonden och garantierna vill man också erbjuda partnerländerna tekniskt stöd och stöd för att förbättra affärsmiljön. Den tekniska hjälpen kunde till exempel riktas till institutioner och rättsinstanser eller till att förbättra infrastrukturen för små och medelstora företag. Detta arbete görs redan nu och det kunde utvidgas till nya områden.

Investeringsplanen stöder hållbar utveckling i partnerländer som är framtidens tillväxtmarknader. Om kommissionens förslag verkställs deltar Finland i den strategiska styrgruppen och i finansieringen av investeringsplanen. När verksamheten sätter igång finns det garanterat goda möjligheter för finländskt kunnande och erfarenheter.  Nu är det på lagstiftarnas, det vill säga rådets och parlamentets, gemensamma ansvar att få till stånd ett så bra och kostnadseffektivt slutresultat som möjligt. Om investeringsplanen verkställs är den ett viktigt steg i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling och EU:s globala strategi.

EUE

Kaisa Heikkilä

Kaisa Heikkilä är tjänsteman med ansvar för utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik vid Finlands ständiga representation vid EU.

Om skribenten

Admin