Bild:
Nyheter 25.4.2018

Finlands tredje period som EU-ordförande infaller i ett brytningsskede

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. Finland är ordförande i rådet från den 1 juli till den 31 december 2019. Finland övertar ordförandeskapet efter Rumänien.

EU:s ordförandeland har två huvudsakliga uppgifter: att planera och leda rådets och dess beredande organs möten, och att företräda rådet i förhållande till övriga EU-organ. Under ett halvt år leder ordförandelandet ordet under rådets möten på alla nivåer, från arbetsgrupper till ministermöten, med undantag för utrikesrådet.

Ordförandelandets roll är idag mindre synlig utanför EU eftersom Europeiska rådet, det vill säga EU:s toppmöte, har en permanent ordförande och utrikesrådet leds av den höga representanten. Tidigare hörde också dessa uppdrag till ordförandelandet.

Detta är Finlands tredje period som EU-ordförande. Det första ordförandeskapet inföll 1999. Vår andra period som ordförandeland inföll under andra hälften av 2006 då bland annat kommissionens dåvarande ordförande José Manuel Barroso besökte Helsingfors som statsminister Matti Vanhanens gäst. Foto: Europeiska kommissionen
Detta är Finlands tredje period som EU-ordförande. Det första ordförandeskapet inföll 1999. Vår andra period som ordförandeland inföll under andra hälften av 2006 då bland annat kommissionens dåvarande ordförande José Manuel Barroso besökte Helsingfors som statsminister Matti Vanhanens gäst. Foto: Europeiska kommissionen

Arbete i trio

Sedan Lissabonfördraget sköts ordförandeskapet alltid i en grupp på tre medlemsstater, en så kallad trio. Länderna gör upp ett gemensamt program för arton månader. I trion med Finland ingår Rumänien och Kroatien, som tar över efter Finland. Arbetet med det gemensamma programmet pågår redan.

Ordförandeländerna gör också egna ordförandeskapsprogram för sin sexmånadersperiod. Beredningen av Finlands program inleds våren 2018 under statsministerns ledning och i samarbete med riksdagspartierna. Programmet offentliggörs precis innan ordförandeskapet inleds.

Möten i Helsingfors och Bryssel

Huvuddelen av mötena hålls nuförtiden i Bryssel. Så kallade informella ministermöten ordnas också i ordförandelandet. Under Finlands period koncentreras alla möten till Helsingfors och Finlandiahuset.

Det ordnas sex informella ministermöten i Helsingfors:

  • Utrikesministrarna (Gymnich) och försvarsministrarna
  • Konkurrenskraft (COMPET)
  • Jordbruk och fiske (AGRIFISH)
  • Rättsliga och inrikes frågor (JHA)
  • Ekonomiska och finansiella frågor (ECOFIN)
  • Miljö (ENVI)

Totalt ordnas ca 90 möten i Finland, både ministermöten och tjänstemannamöten.

Europeiska rådet, informella möten för stats- och regeringschefer och möten på stats- och regeringschefsnivå med tredjeländer som infaller under Finlands ordförandeskap, hålls i Bryssel.

Brexit, val och annat utöver det normala

Finlands ordförandeskap kommer att präglas av flera händelser utöver det normala. Den största torde vara brexit. Storbritanniens utträde ur EU antas ske i början av Finlands period. Olika arrangemang för en övergångsperiod förbereds nu och Storbritannien och EU förhandlar om sina framtida relationer.

I Finlands hålls det riksdagsval i april 2019 vilket innebär att den nya regeringen genast får sätta igång med att sköta EU-ordförandeskapet.

Också ett annat val är på kommande: valet till Europaparlamentet hålls i alla medlemsländer i maj 2019. Det nya parlamentet organiserar sig i juli. Samtidigt ska de höga EU-tjänsterna tillsättas. Den nya kommissionen inleder sitt arbete i november, då Finlands period som ordförande redan går mot sitt slut.

I Europeiska rådet behandlas kommissionens femårsplan i juni 2019. Utifrån det utarbetar sedan kommissionen sin plan och fastställer prioriterade områden för de kommande fem åren. Detta medför en möjlighet för Finland som ordförandeland att påverka femårsplanen.

Statsrådets kansli bär huvudansvaret för mötena

Helhetsansvaret för planeringen och genomförandet av EU-ordförandeskapet ligger hos statsrådets kansli. Ministerierna ansvarar för substansfrågorna inom sina ansvarsområden. De ska också stödja sina ministrars arbete. Statsrådets EU-sekretariat samordnar beredningen av substansfrågorna. Statsrådets sekretariat för EU-ordförandeskapet ansvarar i sin tur för de praktiska arrangemangen kring de möten som hålls i Finland.

De politiska riktlinjerna fastställs i EU-ministerutskottet.

Finlands EU-representation i Bryssel har en central roll i beredningen och genomförandet av ordförandeskapet i Bryssel.

Budgeten för Finlands EU-ordförandeskap är 70 miljoner euro.

 

Det är Finlands tredje period som EU:s ordförandeland. Finland var ordförande första gången 1999 och andra gången 2006.