Bild:
Nyheter 15.8.2019

I ordförandeskapets kulisser: rättschef Kaija Suvanto

Under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd leder finländska tjänstemän arbetet i de arbetsgrupper som bereder rådets beslut. Här får du läsa om rättschef Kaija Suvantos arbete i arbetsgruppen för folkrätt. Folkrätten reglerar relationerna mellan stater och andra organisationer för internationell rätt.

Vad gör arbetsgruppen för folkrätt under Finlands ordförandeskap?

Arbetsgruppens dagordning är ganska långt fastställd. Under Finlands ordförandeskap fokuserar arbetsgruppen framför allt på den internationella humanitära rätten. Vår arbetsgrupp bevakar också folkrättens utveckling och verkställandet av den humanitära rätten på nationellt plan.

Ordföranden i rådets arbetsgrupp för folkrätt, rättschef Kaija Suvanto. Bild: Kimmo Räisänen

Den viktigaste händelsen när det gäller den humanitära verksamheten är den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens 33:e internationella konferens som hålls i Genève i december. Arbetsgruppen för folkrätt deltar i förberedelserna inför konferensen på området för humanitär rätt. För närvarande bereder vi EU:s åtaganden vad gäller verkställandet av humanitär rätt till konferensen. Åtagandena innebär löften om konkreta åtgärder för att främja humanitär rätt, till exempel utbildning, publikationer och slutgiltigt godkännande av konventioner.

Dialog mellan EU och Förenta staterna

Ett annat viktigt ämne på arbetsgruppens agenda är förberedelserna inför EU:s och Förenta staternas dialog. Dialogen mellan å ena sidan EU:s medlemsstater och institutioner och å andra sidan Förenta staterna förs två gånger per år.

Höstens dialog infaller under FN:s folkrättsvecka i oktober. Det är vår uppgift att i samarbete med de andra EU-länderna bereda EU:s ståndpunkter och leda diskussionen på hela EU:s vägnar. Dialogen torde bland annat handla om cybersäkerhet, internationella domstolar och sanktioner.

Arbetsgruppen för folkrätt leds från Helsingfors

Arbetsgruppen för folkrätt är en av de sju arbetsgrupper som leds av utrikesministeriets rättstjänst i Helsingfors. Rättstjänsten leder också EU:s juristgrupp i klimatförhandlingarna.

Förutom att jag och mitt team bereder ärenden för arbetsgruppen för folkrätt deltar jag också som rättschef i olika expertmöten och diskussioner i de andra arbetsgrupperna när det gäller EU-rätten och folkrätten. Vi är ett litet men motiverat gäng vid rättstjänsten som sköter de här ärendena. I samma korridor sitter experter som kan svara på frågor om internationell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter. Det är en stor fördel.

Rättstjänsten biträder också utrikesministeriet och hela statsförvaltningen i frågor som rör olika EU-förfaranden.

 

  • Internationell humanitär rätt
    Med hjälp av internationella konventioner om humanitär rätt försöker man begränsa skadeverkningarna av väpnade konflikter. I första hand ska konventionerna skydda dem som inte deltar i strider, det vill säga civila och soldater som är sårade eller har kapitulerat. Konventionerna begränsar också krigföringsmetoderna och användningen av vapen.
  • Arbetsgrupper som leds vid utrikesministeriet
    När rådet ska behandla ett förslag till lagstiftning inleds processen i en av rådets närmare 200 arbetsgrupper. Medlemsländerna företräds i arbetsgrupperna av en expert, som antingen sänts ut från huvudstaden eller som arbetar vid den ständiga representationen i Bryssel. Arbetsgrupperna sammanträder varje vecka. Företrädare för ordförandelandet leder ordet i arbetsgrupperna.