Bild:
Nyheter 18.9.2019

I ordförandeskapets kulisser: Arbetsgruppen mot terrorism – samarbete för att motverka internationell terrorism

EU-ordförandeskapet innebär att Finland är ordförande i Europeiska unionens råd. Det betyder också att det är finländska tjänstemän som leder arbetet i rådets arbetsgrupper, som bereder beslutsfattandet. Den här artikeln presenterar arbetsgruppen mot terrorism (internationella aspekter), som hör till utrikesministeriets ansvarsområde.

Rådets arbetsgrupp mot terrorism behandlar terrorismbekämpning i EU:s yttre förbindelser, det vill säga i relation till stater eller aktörer utanför EU. Arbetsgruppen behandlar och samordnar medlemsstaternas ståndpunkter i samarbetet mot internationell terrorism. Den behandlar också bland annat hotanalyser angående länder utanför EU. Analyser och lägesrapporter är viktiga verktyg för att stärka EU:s säkerhet, men de är också ett stöd för samarbetet kring terrorismbekämpning med tredjeländer.

Arbetsgruppen mot terrorism träffar regelbundet företrädare för andra internationella organisationer, till exempel FN, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Nato, för att öka det internationella samarbetet mot terrorism. I arbetsgruppen mot terrorism utbyter EU-länderna information om sitt samarbete med tredjeländer på området.

UM 20190613 Helsinki. UM:n EU työryhmien puheenjohtat. Päivi Kairamo
Ambassadör Päivi Kairamo.

Medlemmarna diskuterar pågående förhandlingar om internationella överenskommelser mot terrorism och vid behov samordnas EU-ländernas ståndpunkter i förhandlingarna.

Arbetsgruppen mot terrorism hör till de utrikespolitiska arbetsgrupper där det är ordförandelandet som innehar ordförandeskapet. Under Finlands EU-ordförandeskap är ambassadör Päivi Kairamo ordförande i arbetsgruppen. Till arbetsgruppens ordförandeskapsteam hör också utrikessekreterare Sari Uusi-Rauva, EU-assistent Elina Huttunen och specialsakkunnige Tuomas Portaankorva.

 Ordförandelandet bereder mötenas scheman och teman.

”Vi är nu inne i en mycket hektisk period. Det första mötet under Finlands ledning hölls i juli och nu håller vi på och förbereder höstens möten. Som ordförandeland är det vi som fastställer mötets tidpunkt, planerar innehåll och teman och väljer vem som ska föredra lägesrapporter. När det gäller mötesförberedelserna och arbetet i allmänhet samarbetar vi dagligen med andra EU-organ, till exempel Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och EU:s samordnare för kampen mot terrorism”, förklarar Päivi Kairamo.

Som EU-ordförande har Finland också ett nära samarbetet med de övriga länderna i ordförandeskapstrion, det vill säga Rumänien och Kroatien.

Arbetsgruppen mot terrorism sammanträder i Bryssel, men under Finlands EU-ordförandeskap ordnas ett informellt möte i Helsingfors. Det informella arbetsgruppsmötet hölls den 16 september 2019.