Bild:
Nyheter 9.12.2019

Vad har stödet från EU:s regionala utvecklingsfond gett för resultat?

Denna artikel ingår i Europainformationens tredelade artikelserie om de europeiska strukturfonderna. I den här andra artikeln presenterar vi projekt som genomförts med hjälp av regionalstödet, och projektens resultat.

Finland får 1,3 miljarder euro i regionalstöd från EU till sitt strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”. Till följd av den nationella medfinansieringen stiger stödet i sin helhet till 2,6 miljarder euro. Jordbruksstöden ingår inte i regionalstöden. Den kommande ramperiodens (2021–2027) stödnivå har inte ännu fastställts. Regionalstödets totala belopp kan öka, men däremot minskar troligtvis sammanhållningsfinansieringen, vars syfte är att utjämna skillnaderna mellan regionerna.

Av Finlands landskap får Norra Finland och Östra Finland den största delen av det regionalstöd som riktas direkt till landskapen, ca 70 procent. En del av regionalstödet fördelas inte till landskapen.

Besluten om regionalstödet fattas nationellt, även om EU ger vissa ramar. I Finland har vi fem riktlinjer eller prioriterade områden för denna period. Dessa är stöd till små och medelstora företag, produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens, sysselsättningens och arbetskraftens rörlighet, utbildning och livslångt lärande samt social delaktighet och fattigdomsbekämpning.

Hurudana projekt har genomförts med regionalstödet?

Finland får regionalstöd genom två av EU:s strukturfonder, ERUF och ESF. Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) mål är att förbättra sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft. Den är inriktad på forskning och innovation, små och medelstora företags konkurrenskraft och koldioxidsnål ekonomi.

Europeiska socialfonden (ESF) stöder sysselsättning och människors möjlighet att få jobb. Den beviljar i synnerhet stöd för projekt kring hållbar och bättre sysselsättning, utbildning och social delaktighet.

Här ger vi exempel på några ERUF-projekt. Exemplen är projekt vars finansiering och storlek ligger nära genomsnittet. Variationen är emellertid stor. Du kan läsa mer om olika projekt i strukturfondernas informationstjänst.

Det har skapats tusentals arbetsplatser i Finland med hjälp av EU:s stöd.

Målet med satsningen på små och medelstora företags konkurrenskraft är att skapa ny affärsverksamhet, hjälpa företagen att växa och internationaliseras, förbättra företagens energieffektivitet och utveckla trafik- och logistikförbindelserna i östra och norra Finland.

Fram till utgången av 2018 hade 323 företag bildats inom ramen för detta prioriterade område, av vilka cirka en tredjedel hade grundats av kvinnor. Totalt 5 475 arbetstillfällen hade skapats. Tack vare bättre trafik- och logistikförbindelser har 369 små och medelstora företags tillgänglighet förbättrats. Samtidigt har 400 energieffektivitetsprojekt inletts.

Exempel:

Möbeltillverkaren Suomen kalusterunkotehdas Oy inledde ett projekt för att höja produktionskapaciteten och effektivera beställningshanteringen, för att förbättra företagets konkurrenskraft, också när det gäller konkurrensen från utlandet. Produktionslokalerna utvidgades, kantlistningen och behandlingen av beställningar automatiserades och material- och lagercirkulationen förbättrades. Företaget fick 150 kvadratmeter större produktionsutrymme och 50 kvadratmeter större kontorslokaler. Projektet beviljades 94 570 euro EU-stöd och statligt stöd, varav 94 340 euro användes. Sammanlagt gick det alltså åt 94 340 euro offentliga medel. Projektet genomfördes i Kuopio 2016–2017.

Innovation och utveckling med EU:s stöd

Genom att satsa på produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens vill EU utveckla innovation som bottnar i regionala särdrag. Företagens innovationsverksamhet förbättras, investeringarna i forskning och utveckling ökar och nya arbetstillfällen uppstår. Lösningar som gäller förnybar energi och energieffektivitet hör också till detta prioriterade område.

Fram till utgången av 2018 hade 1 815 projekt startats och det hade skapats nästan 500 arbetsplatser inom forskning, utveckling och innovation. Det hade uppstått nästan 2 100 produkter och tjänster som utvecklats och pilottestats. Över 800 företag hade utvecklat en ny eller avsevärt förbättrad produkt för sig själva eller för marknaden.

Med stöd från EU kan företagen skapa innovationer och utveckla nya produkter.

Exempel:

Genom ett utvecklingsprojekt i Södra Savolax för affärsverksamhet inom bioenergi ville Finlands skogscentral och innovations- och teknologicentret Miktech Oy förbättra skogenergikedjans effektivitet. I projektet kartlades dessutom platser för skogsvård och första gallring som ska genomföras under de närmaste åren, huvudsakligen i Södra Savolax. Inom programmet fick 300 skogsägare personlig rådgivning och det ordnades intressentmöten med sammanlagt 700 deltagare. Projektet beviljades 153 276 euro EU-stöd och statligt stöd, varav 138 248 euro användes. Sammanlagt gick det åt 231 175 euro offentliga medel. Projektet genomfördes i Södra Savolax 2015–2016.

Mer information om strukturfonderna och regionstödet finns på arbets- och näringsministeriets webbplats rakennerahastot.fi.