Bild:
Nyheter 18.8.2020

Vad är EU:s återhämtningspaket?

Vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel nåddes den 21 juli en överenskommelse om EU:s återhämtningspaket. Paketet ska ge ekonomin i medlemsstaterna möjlighet att snabbt komma igång igen och påskynda Europas återhämtning efter coronaviruset. I återhämtningspaketet ingår såväl den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som ett återhämtningsinstrument (Next Generation EU).

 

EU:S LÅNGSIKTIGA budget kallas också den fleråriga budgetramen. Den sätter gränser för hur mycket pengar EU kan använda inom olika politikområden under en viss tidsperiod (minst fem år). Under den senaste tiden har den långsiktiga budgeten i allmänhet gjorts för sju år.

 

TILL SKILLNAD FRÅN DE NATIONELLA budgetarna är EU-budgeten framför allt en investeringsbudget. Ur den finansieras inte till exempel grundläggande utbildning eller försvar, utan den fokuserar framför allt på att skapa europeiskt mervärde genom tillväxt och konkurrenskraft och på praktisk solidaritet, till exempel genom att stödja de länder som drabbas värst av coronaviruset.

 

Varifrån kommer finansieringen i EU-budgeten?

EU:S LÅNGSIKTIGA budget har flera inkomstkällor och är ett ganska komplicerat system. Inkomster fås bl.a. av:

 

 • EU-ländernas medlemsavgifter,
 • importtullar på produkter som importeras från länder utanför EU,
 • böter som tas ut av företag som bryter mot EU:s konkurrensregler

 

 

 

Hur fattas det beslut om EU:s långsiktiga budget?

INNAN BUDGETPERIODEN löper ut föreslår Europeiska kommissionen en ny budget. Kommissionen presenterar det så kallade budgetrampaketet. Paketet innehåller framför allt följande rättsakter: en förordning om den fleråriga budgetramen där det fastställs i vilken utsträckning EU kan använda medel och ett beslut om egna medel som fastställer varifrån EU får sina inkomster. Kommissionen föreslår också sektorsspecifika program för den nya programperioden.

 

ALLMÄNNA RÅDET ansvarar för behandlingen av budgetrampaketet och bereder ett så kallat förhandlingspaket. I det föreslagna förhandlingspaketet har man samlat de teman där det mest sannolikt behövs politisk styrning av EU-ledarna. Målet är att underlätta beredningen av Europeiska rådets slutsatser om den fleråriga budgetramen. Förslaget till slutsatser läggs fram av Europeiska rådets ordförande. Det gör det möjligt för rådet att inta sin ståndpunkt eftersom det krävs enhällighet i beslutet.

 

BESLUTSFATTANDET KRÄVER ÄNNU Europaparlamentets godkännande. Parlamentet kan godkänna eller förkasta rådets ståndpunkt, men får inte ändra den.

 

Besluten om EU:S EGNA MEDEL kräver dessutom ratificering av alla medlemsländer, alltså godkännande och ikraftsättande.

 

Budgetramen för åren 2021–2027

Den 21 juli nådde EU-LÄNDERNAS LEDARE i BRYSSEL en överenskommelse om EU:s långtidsbudget på 1 074,3 miljarder euro för perioden 2021–2027. De kom också överens om en återhämtningsinsats på 750 miljarder euro för att hjälpa EU att hantera den kris som coronapandemin orsakat. Av detta belopp fördelas 390 miljarder i form av bidrag till medlemsländerna och 360 miljarder euro i lån.

 

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OMFATTAR följande utgiftskategorier:

 

 • inre marknaden, innovation och digitalisering: 132,8 miljarder euro
 • sammanhållning, resiliens och värden: 377,8 miljarder euro
 • jordbruk och miljö: 356,4 miljarder euro
 • migration och gränssäkerhet: 22,7 miljarder euro
 • säkerhet och försvar: 13,2 miljarder euro
 • grannländer och omvärlden: 98,4 miljarder euro
 • EU:s offentliga förvaltning: 73,1 miljarder euro

Återhämtningsfonden

ENLIGT AVTALET får KOMMISSIONEN låna ut högst 750 miljarder euro på marknaden. Dessa medel kan användas till back-to-back-lån och till utgifter som kanaliseras genom program inom den fleråriga budgetramen. Det kapital som förvärvats på finansmarknaden ska återbetalas före 2058.

 

DE medel som FINNS TILLGÄNGLIGA INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGSFONDEN riktas till 7 enskilda program:

 

 • Faciliteten för återhämtning och resiliens: 672,5 miljarder euro (lån: 360 miljarder euro, understöd: 312,5 miljarder euro)
 • React-EU: 47,5 miljarder euro
 • Horisont Europa: 5 miljarder euro
 • programmet InvestEU: 5,6 miljarder euro
 • Landsbygdsutveckling: 7,5 miljarder euro
 • Fonden för en rättvis omställning (JTF): 10 miljarder euro
 • RescEU-beredskapslagret: 1,9 miljarder euro

Rättsstatsprincipen och klimatmålen ingår i paketet

I ÅTERHÄMTNINGSPAKETET INGÅR villkor kopplade till rättsstatsprincipen och klimatmålen. Till användningen av EU-medel kopplas en rättsstatsmekanism. Mekanismen ska vara ett verktyg som skyddar användningen av EU-medel i situationer där det förekommer brister i efterlevnaden av rättsstatsprincipen.

 

AV BUDGETRAMEN OCH ÅTERHÄMTNINGSINSTRUMENTET ska minst 30 procent stödja klimatmålen. Därtill ska all finansiering stödja målen i Parisavtalet.

 

Parlamentet kritiserar budgetnedskärningar

EFTER Europeiska rådets möte I JULI HÖLL PARLAMENTET ett extra plenarsammanträde för att diskutera den överenskommelse som nåtts vid mötet om återhämtningspaketet och EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027.

 

I RESOLUTIONEN FÖRHÖLL SIG EUROPAPARLAMENTSMEDLEMMARNA positivt till den överenskommelse om återhämtningsfonden som EU:s stats- och regeringschefer nådde. Parlamentsledamöterna godkänner däremot inte de nedskärningar i framtidsinriktade program som föreslås i den långsiktiga budgeten.

 

PARLAMENTET godkänner ALLTSÅ INTE Europeiska rådets politiska överenskommelse om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 i dess nuvarande form. Alla rättsakter kommer att färdigställas av rådet på grundval av politisk vägledning från EU-ledarna i enlighet med relevant rättslig grund och Europaparlamentets planerade deltagande.

 

RÅDET OCH PARLAMENTET måste nå samförstånd för att budgetrambesluten ska träda i kraft.

 

LÄS MER:

Webbplatsen för Europeiska unionens råd