Bild:
Nyheter 26.11.2020

EU:s sjuårsbudget och återhämtningsplan – vad händer nu?

Europeiska rådet enades i juli 2020 om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021–2027. Budgetramen uppgår till 1 074 miljarder euro och ger ramarna för hur mycket pengar EU kan använda inom olika politikområden under hela perioden. Coronapandemin har ökat behovet av att stödja den ekonomiska återhämtningen, och utöver den normala budgetramen kom Europeiska rådet också överens om ett återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU).

Varifrån kommer pengarna i EU:s budget?

EU:s fleråriga budgetram finansieras i huvudsak med unionens inkomster, dvs. så kallade egna medel. Dessa är bland annat EU-ländernas medlemsavgifter till unionen, som baserar sig på deras bruttonationalinkomst. En del av unionens egna medel kommer av mervärdesskatter och tullavgifter som medlemsstaterna tar ut, av vilka en del räknas till EU:s budget via de nationella budgetarna.

Under den kommande budgetperioden kommer unionens verksamhet därtill att finansieras med en ny nationell avgift som bestäms på basis av mängden icke-återvinningsbart plastavfall. Denna så kallade plastskatt kommer att utgöra ca 4 procent av finansieringen i EU:s budget. Dessutom finansieras unionens verksamhet till en liten del med så kallade andra inkomster, till exempel böter som påförs företag som bryter mot EU:s konkurrensregler.

EU:s utgifter för 2021-2027. Infograafi: Europeiska unionens råd

Vad ingår i EU:s fleråriga budgetram?

Till skillnad från de nationella budgetarna är EU-budgeten framför allt en investeringsbudget. Den finansierar till exempel inte grundläggande utbildning eller försvar, utan den fokuserar på att skapa europeiskt mervärde genom tillväxt och konkurrenskraft och på solidaritet mellan länderna, till exempel genom att stödja regional- och strukturpolitiken, jordbrukspolitiken och de länder som drabbas värst av coronaviruset.

Den fleråriga budgetramen för 2021–2027 uppgår till 1 074 miljarder euro (exklusive vissa externa instrument) och omfattar följande utgiftsområden:

 • inre marknaden, innovation och digitalisering: 132,8 miljarder €
 • sammanhållning, resiliens och värden: 377,8 miljarder €
 • jordbruk och miljö: 356,4 miljarder €
 • migration och gränssäkerhet: 22,7 miljarder €
 • säkerhet och försvar: 13,2 miljarder €
 • grannländer och omvärlden: 98,4 miljarder €
 • EU:s förvaltning: 73,1 miljarder €

I helheten ingår dessutom externa special- och flexibilitetsinstrument (totalt 25 miljarder euro) som ökar beredskapen för vissa oförutsedda situationer.

Coronapandemin höjde EU:s finansiering

Europeiska kommissionen föreslog i maj 2018 att budgetramen 2021–2027 skulle uppgå till 1 135 miljarder euro.

När coronapandemin bröt ut våren 2020 föreslog kommissionen att ett nytt återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU) skulle inrättas för att sätta fart på den europeiska ekonomin och stödja de medlemsstater som drabbats värst av krisen. Samtidigt justerade kommissionen sitt förslag till budgetram och föreslog en budgetram på 1 100 miljarder euro för 2021–2027.

I juli 2020 nådde medlemsländerna en överenskommelse i Europeiska rådet om en återhämtningsplan som inbegriper den kommande fleråriga budgetramen och ett nytt återhämtningsinstrument. Enligt överenskommelsen kan kommissionen på unionens vägnar låna 750 miljarder euro på marknaden för återhämtningsinstrumentet. Av detta belopp fördelas 390 miljarder euro i form av bidrag och 360 miljarder euro i form av lån för att stödja medlemsländerna.

Återhämtningsinstrumentets medel riktas till sju program:

 • Faciliteten för återhämtning och resiliens: 672,5 miljarder euro (lån: 360 miljarder euro, understöd 312,5 miljarder euro.
 • React-EU: 47,5 miljarder €
 • Horisont Europa: 5 miljarder €
 • InvestEU: 5,6 miljarder €
 • Landsbygdsutveckling: 7,5 miljarder €
 • Fonden för en rättvis omställning (JTF): 10 miljarder €
 • RescEU-beredskapslagret: 1,9 miljarder €

I stimulanspaketet ingår två centrala villkor som gäller rättsstatsprincipen och klimatmålen. Enligt överenskommelsen i Europeiska rådet i juli införs en rättsstatsmekanism för att skydda budgeten och återhämtningsinstrumentet. Mekanismen ska skydda EU-medlen om en medlemsstat bryter mot rättsstatsprincipen.

Dessutom ska minst 30 procent av finansieringen, såväl i budgetramen som i stimulanspaketet, riktas till genomförande av klimatmålen, och all finansiering ska vara i linje med målen i klimatavtalet från Paris.

Uppdelning av EU:s utgifter 2021-2027. Infograph: Europeiska unionens råd

Europaparlamentet kräver ändringar i budgetramen

Parlamentet har förhållit sig positivt till förslaget till återhämtningsplan, men var kritiskt till finansieringens nivå för olika program. I synnerhet finansieringen till de program som fokuserar på klimat, digitalisering, kultur, forskning och gränssäkerhet fick ett negativt mottagande i parlamentet.

I november 2020 nådde parlamentet och EU:s ordförandeland Tyskland politisk enighet om de viktigaste frågorna i anslutning till den kommande budgeten. Inom ramen för den budget som Europeiska rådet enades om i juli kommer finansieringen av vissa program att höjas med totalt 15 miljarder euro under den kommande ramperioden.

Tilläggsfinansieringen riktas bland annat till de program som stöder åtgärder mot coronapandemin och skapar möjligheter för kommande generationer. De program som får mer stöd är bland annat Erasmus+, EU4Health och forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. Dessutom ökas flexibiliteten i budgetramen med tanke på framtida kriser och behov. Tilläggsfinansieringen samlas i huvudsak in genom böter som betalas av företag som brutit mot EU:s konkurrensregler.

Vad händer härnäst?

Rådets och parlamentets samförstånd bör ännu formellt bekräftas både i rådet och i parlamentet. Rådet antar en förordning som fastställer den fleråriga budgetramen. Rådet fattar sitt beslut enhälligt efter att en majoritet av Europaparlamentets ledamöter gett sitt godkännande. Dessutom måste rådet ännu enhälligt fatta beslut om de egna medlen, ett beslut som är centralt för budgetramen och återhämtningsinstrumentet. Detta beslut träder i kraft när det har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

 

Mer information om EU: s långsiktiga budget och återhämtningsplan finns på  Europeiska unionens råds webbplats och i infografiken.
Läs mer om beredningen på finansministeriets webbplats. (Länk tilladg 11.5.2021)