Nyheter 1.2.2023

Anställd vid EU – EU-delegationen

Europeiska unionen har cirka 140 delegationer som har som uppgift att företräda Europeiska unionen och unionens medborgare runt om i världen. Den finländska diplomaten Kaisa Standish arbetar för närvarande vid EU:s ryska delegation i Moskva. Vi frågade henne hurdant det är att arbeta som EU-diplomat.

Den finländska diplomaten Kaisa Standish arbetar för närvarande vid EU:s ryska delegation i Moskva.

Vilka är EU-delegationernas viktigaste uppgifter och vilka som arbetar vid delegationerna?

EU-delegationernas huvudsakliga uppgift är att företräda EU och dess intressen samt att bevaka EU-medborgarnas intressen runt om i världen. Delegationerna är på många sätt kommissionens ögon och öron och förmedlar information till Bryssel samt håller kontakter med myndigheterna och civilsamhället i värdländerna. Vid delegationen arbetar en mångsidig grupp så kallade EU-tjänstemän, antingen från Europeiska utrikestjänsten eller från andra EU-institutioner, medlemsstaternas diplomater som rekryterats på olika sätt och lokalt anställda medarbetare.

Kan man jämföra delegationerna med nationella ambassader?

Delegationens diplomater sköter en hel del rapportering, håller kontakt med myndigheter och olika intressentgrupper samt samordnar utvecklingssamarbetsprojekt – det vill säga de tar hand om många samma ärenden som de nationella ambassaderna. Den största skillnaden är att delegationerna inte bara representerar en stat, utan unionen och dess 27 medlemsstater. I detta avseende är skalan annorlunda och arbetet mer komplicerat. Därför spelar delegationerna också en viktig roll i att samordna medlemsstaternas aktiviteter och riktlinjer på plats. Å andra sidan sköter delegationerna inte vissa uppgifter som är mycket viktiga för nationalstaterna, till exempel utfärdande av visum och konsulärt bistånd.

Vilken nytta har EU-medborgarna av EU-delegationerna?

Allmänt sett kan EU-länderna få sina röster bättre hörda när en enhetlig grupp företräder EU. I slutändan representerar EU-delegationerna cirka 450 miljoner medborgare och därmed har deras ord större betydelse när det gäller att påverka värdlandets myndigheter eller andra instanser. Ibland har delegationernas diplomater till exempel bättre möjligheter till att få besöka och tala med värdlandets höga tjänstemän eller besöka andra länders ambassader i stationeringslandet. Det finns också EU-delegationer i många länder där till exempel Finland inte har någon representation. Det är ofta förenligt med medborgarnas intressen att medlemsstaterna agerar i tredje länder i enlighet med gemensamma riktlinjer och att medlemsstaternas representationer sinsemellan byter ut information om viktiga frågor. I detta avseende har delegationerna en betydande samordnande roll.

Hur kom det sig att du började jobba vid EU:s ryska delegation?

Jag är diplomat till yrket och har arbetat vid Finlands utrikesministerium sedan 2017. Mitt förra jobb var i Kazakstan och jag har också annars erfarenhet av Ryssland och de tidigare Sovjetstaterna. Jag kom till delegationen efter att ha ansökt om en uppgift som var öppen för medlemsstaternas diplomater. Tack vare min bakgrund kändes det att jobbet i Moskva skulle passa mig bra och ge mig möjlighet att lära mig mer om EU inifrån unionen. Min tidigare erfarenhet av EU-institutionerna var begränsad till Bluebook-praktik som jag hade avlagt vid Europeiska utrikestjänsten efter att jag hade utexaminerats från universitetet.

Vilka arbetsuppgifter har du och vilka språk behöver du i ditt arbete?

Min nuvarande uppgift fokuserar mycket på rapportering. I mitt arbete analyserar och skriver jag särskilt om Rysslands yttre åtgärder. Därför följer jag mycket med nyheterna, försöker upprätthålla kontakter med diplomater i olika länder och med andra kontakter samt läser olika analyser. Till mina uppgifter hör dessutom en viss del samordning med medlemsstaterna. Mitt huvudsakliga arbetsspråk är engelska, men dessutom behöver jag ryska, särskilt i informationssökning.

Hur påverkar det ryska anfallskriget i Ukraina ditt arbete?

Relationerna mellan EU och Ryssland är mycket dåliga jämfört med det tidigare på grund av det anfallskrig som Ryssland inlett. Detta påverkar naturligtvis all verksamhet vid delegationen, även mitt arbete. Kontakter med de ryska myndigheterna är mycket begränsade eftersom det politiska, vetenskapliga och kulturella samarbetet har avbrutits. Under den gångna hösten hade vi särskilt bråttom vid delegationen eftersom det fanns mycket att rapportera, men samtidigt var vi underbemannade. Under våren 2022 utvisades sammanlagt 18 diplomater från delegationen efter att flera anställda vid Rysslands EU-delegation hade utvisats från Bryssel. Allmänt sett präglas arbetet för närvarande av en viss osäkerhet och oförutsägbarhet.

Hur tror du att relationerna mellan EU och Ryssland kommer att utvecklas i framtiden?

Som jag sade är relationerna mellan EU och Ryssland för närvarande mycket spända på grund av Rysslands aktioner. Utvecklingen av relationerna har dock varit på tillbakagång redan under en längre tid särskilt sedan den olagliga annekteringen av Krim till Ryssland 2014. Även om striderna upphörde och Ryssland retirerade från Ukraina i dag (vilket tyvärr inte är sannolikt), kommer kriget att ha en negativ inverkan på relationerna mellan EU och Ryssland under en längre tid.