Nyheter 14.6.2002

Europeiska rådet i Sevilla 21-22.6

Statsrådet beslutade den 13 juni om Finlands representation i Europeiska rådet i Sevilla den 21-22 juni. Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som hör till presidentens behörighet. Finansminister Sauli Niinistö deltar i mötet till den del det behandlar frågor som gäller den ekonomiska och monetära unionen.

Mötets mest centrala tema torde vara migrations- och asylpolitiken. Målsättningen är att diskutera utvecklandet av en gemensam migrations- och asylpolitik samt påskynda de gemensamma åtgärderna på området. Ämnet är en del av uppföljningen av Europeiska rådet i Tammerfors under Finlands ordförandeskap.

Enligt ordförandelandet Spanien är de centrala målsättningarna för gemensamma åtgärder förebyggandet av illegal invandring, främjandet av invandrarnas sociala integrering, förstärkandet av övervakningen av EU:s yttre gränser samt bekämpandet av den organiserade brottsligheten som är anknuten till illegal invandring.

I Sevilla torde även dryftas sätt att begränsa samarbetet med sådana tredje länder som inte för egen del kontrollerar illegal invandring med Europa som mål. Förutom invandrings- och asylpolitiken är det möjligt att frågan om att intensifiera samarbetet gällande rättsliga frågor och inrikesfrågor blir aktuell också i ett allmännare perspektiv.

Ett annat centralt tema är utvecklandet av rådets verksamhet. Rådets generalsekreterare Javier Solana samt ordförandelandet utarbetar inför Europeiska rådet i Sevilla en utredning med konkreta förslag till åtgärder för att utveckla rådets verksamhet. Dessa gäller sannolikt bl.a. antalet sammansättningar i rådet och dess uppgifter, förberedelsen av Europeiska rådets möten samt öppenheten gällande rådets arbete. Avsikten är att i Sevilla godkänna ett antal nya åtgärder på basis av rapporten.

Beträffande utvidgningen kommer man i Sevilla att diskutera den aktuella förhandlingssituationen utgående från ordförandens och kommissionens lägesrapport. Målet är att före utgången av år 2002 slutföra förhandlingarna framgångsrikt med de kandidatländer som uppfyller kriterierna. Kommissionen presenterar dessutom i Europeiska rådet i Sevilla en utredning om förverkligandet av en handlingsplan angående stärkandet av kandidatländernas förvaltningsinstitutioner. Avsikten är att i diskussionerna behandla speciellt kandidatländernas förvaltningskapacitet.

I Sevilla diskuterar stats- och regeringscheferna för första gången frågor gällande unionens framtid och hur konventets arbete avancerar utgående från den utredning som utarbetats av det förberedande organets ordförande Valéry Giscard d´Estaing. Man har också för avsikt att dryfta sätt för Europeiska rådet att främja ratificeringen av Nicefördraget i Irland. Man har för avsikt att avsluta ratificeringen i alla medlemsländer före utgången av år 2002.

Eftersom det förberedande mötet i Bali inte kunde enas om handlingsplanen är det är troligt att också förberedelserna inför toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg blir ett ännu viktigare tema i Sevilla. Europeiska rådet borde i Sevilla definiera unionens allmänna ståndpunkt för toppmötet i Johannesburg.

Av de teman som gäller de yttre förbindelserna kommer sannolikt åtminstone fredsprocessen i Mellanöstern att behandlas – i detta sammanhang dryftas unionens möjligheter att hjälpa parterna att närma sig varandra och att få till stånd förhandlingskontakt mellan parterna – samt det spända läget mellan Indien och Pakistan. Dessutom torde situationen i Afghanistan och västra Balkan diskuteras.

Avsikten är att i Sevilla också godkänna ordförandestatens utredning gällande den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

Beträffande de ekonomiska och sociala frågorna godkänns i Sevilla riktlinjerna för den ekonomiska politiken och dessutom tar man del av det meddelande som Ekofin avgett om de framsteg som nåtts i förhandlingarna gällande skattepaketet. Målsättningen är att dryfta sätt att förbättra kvaliteten på regleringen utgående från den handlingsplan som kommissionen gjort upp. Finlands målsättning är dessutom att föra diskussion om att göra processerna för Lissabonstrategin effektivare och smidigare.

Frågan om förläggningsorterna för Europeiska unionens ämbetsverk kommer troligtvis inte att tas upp i Sevilla. Finlands mål har varit att i Sevilla få till stånd ett beslut om förläggning av livsmedelssäkerhetsverket till Helsingfors. Livsmedelssäkerhetsverket har inlett sin verksamhet interimistiskt i Bryssel från ingången av år 2002.

Den slutliga agendan för Europeiska rådet i Sevilla kommer att framgå av det brev från Spaniens premiärminister José Maria Aznar som torde anlända just inför mötet. Premiärminister Aznar besökte Helsingfors måndagen den 3 juni i anknytning till förberedelserna för mötet.

Statsrådets pressmeddelande 162/2002 />
Ytterligare information: understatssekreteraren för EU-frågor Antti Peltomäki, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2182