Nyheter 20.12.2002

Finlands mål inför Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder (VNK)

Regeringens EU-ministerutskott behandlade den 20 december Finlands mål under Greklands och Italiens ordförandeskapsperioder i EU. I enlighet med Europeiska rådets beslut i Sevilla antar ordförandeskapsländerna för första gången ett gemensamt åtgärdsprogram för hela året.

De centrala punkterna i Greklands och Italiens åtgärdsprogram är EU:s utvidgning och framtidsarbetet, Lissabonstrategin, rättsliga och inrikes frågor samt yttre relationer. Finland anser målen för åtgärdsprogrammet för år 2003 vara goda.

Anslutningsfördraget med de nya medlemsländerna undertecknas 16.4.2003. Efter att de nya medlemsländerna undertecknat anslutningsfördragen deltar de i EU:s möten. Finland har uppsatt som sitt eget mål att den nationella ratificeringen av anslutningsfördraget skall ske under år 2003. Arbetet i en union med 25 nya medlemmar kräver att effektivare arbetsmetoder än tidigare tillämpas. Vid Europeiska rådets möten i Sevilla och Helsingfors uppställdes detaljerade åtgärder för revidering av rådets arbete. Dessa beslut måste verkställas fullt ut. Utvidgningen förutsätter också att nya beslut fattas om bl.a. unionens arbetsspråk. Finland är redo för betydande reformer.

Efter att konventet om EU:s framtid har avslutat sitt arbete måste tillräcklig tid reserveras för förberedelserna inför sammankallandet av en ny regeringskonferens. Finland framhåller att denna tid är nödvändig för att möjliggöra en medborgardebatt om EU:s nya grundfördrag och för att både regeringen och riksdagen grundligt skall kunna ta ställning till frågor som kommer upp i den nya regeringskonferensen.

Europeiska rådet i Bryssel den 21-22 mars 2003, det s.k. vårrådet, behandlar konkurrensstrategin i enlighet med vad som bestämdes i Lissabon. Finlands centrala mål är förverkligandet av de omstruktureringar som krävs enligt konkurrensstrategin. EU ligger efter i verkställandet av tidigare åtaganden och denna klyfta måste åtgärdas målmedvetet. Vid beredningen av gemenskapslagstiftningen måste verkningarna i fråga om konkurrenskraften tas i beaktande. Finland vill främja projekt speciellt på området för informationssamhället, den gemensamma finansmarknaden, biotekniksektorn samt forskning och innovationer. Vårens europeiska råd bör fatta beslut angående stärkandet av telekommunikationssektorn.

De internationella åtaganden om hållbar utveckling om vilka toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg i augusti-september 2002 bestämt bör verkställas.

Finland betonar att man bör stå fast vid de åtaganden angående rättsliga och inrikes frågor som Europeiska rådet i Tammerfors antog.

Under år 2003 måste Finland inleda förberedelserna för sitt eget ordförandeskap under den senare hälften av år 2006. I enlighet med Europeiska rådets beslut i Sevilla i december 2003 godkänns Europeiska rådets första strategiska treårsprogram som täcker åren 2004-2006, under vilka Irland, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Österrike och Finland ansvarar för ordförandeskapet.

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET PRESSMEDDELANDE 338/2002