Nyheter 19.5.2005

Den nordliga dimensionens handlingsplan

Den nordliga dimensionens handlingsplan löper ut i slutet av 2006. Slutbehandlingen av det nya politiska dokumentet kommer eventuellt att ske under Finlands EU-ordförandeskapsperiod hösten 2006. Avsikten är att det nya dokumentet skall träda i kraft i början av 2007.

I den nordliga dimensionens handlingsplan deltar alla unionens medlemsstater, partnerskapsländerna Ryssland, Norge och Island samt observatörerna Förenta staterna och Kanada. Finland föreslog inrättandet av en nordlig dimension år 1997 och år 1999 godkändes den som en del av unionens politik.

Den nuvarande handlingsplanen täcker åren 2004-2006. Handlingsplanen fungerar på två nivåer. På det övre planet är den nordliga dimensionen ett politiskt koncept och på det praktiska planet genomförs den nordliga dimensionen i form av partnerskap. Den nordliga dimensionens partnerskap består av miljöpartnerskapet och partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande. Finland har stött verksamheten inom dessa båda partnerskap.

Miljöpartnerskapet har som syfte att svara på kärnsäkerhets- och övriga miljöhot i området. När det gäller den nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande har sekretariatet och expertgrupperna inlett sitt arbete.

På det praktiska planet består verksamheten inom den nordliga dimensionen även av all den projektverksamhet som olika aktörer genomför inom den nordliga dimensionens geografiska område. Geografiskt sett omfattar den nordliga dimensionen utöver nordvästra Ryssland även Östersjöområdet och de arktiska områdena. Efter EU:s utvidgning har betoningen inom verksamheten tydligt legat på samarbete med nordvästra Ryssland.

Finland, Sverige och Spanien arrangerar ett gemensamt seminarium om den nordliga dimensionen i Madrid den 17 maj. Vid seminariet behandlas den nordliga dimensionens partnerskap. Spanien är intresserat av hur man kunde delta i det praktiska samarbetet inom den nordliga dimensionen och av samarbetsmodeller som kunde tillämpas i Medelhavsområdet.

Närmare information:

Lägesrapport om den nordliga dimensionen i regeringens EU-ministerutskott (UM:s pressmeddelande 156/2005)
Den nordliga dimensionen tas upp i Madrid (UM:s pressmeddelande 158/2005)
Andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen (2004-2006)
Den nordliga dimensionen (statsrådets webbsidor)
Europeiska kommissionen: Den nordliga dimensionen (på engelska)