Nyheter 15.10.2008

Uudet säännöt kuluttajan oikeuksia määrittelemään

Foto: Europeiska kommissionenEtt nytt direktiv om konsumentskyddet föreslår enhetliga konsumenträttigheter i EU-länderna. Reglerna för utländsk näthandel skulle vara desamma som vid köp i hemlandet. Det ska ännu utredas om harmoniseringen förbättrar eller försämrar de finländska konsumenternas rättigheter. (Foto: Europeiska kommissionen)

Europeiska kommissionen har föreslagit ett nytt direktiv om konsumenternas rättigheter för att förbättra konsumentskyddet i hela EU. I Finland är man dock bekymrad över att de finländska konsumenternas rättigheter kan komma att inskränkas.

Avsikten med det nya direktivet är att förenhetliga lagstiftningen och främja gränsöverskridande handel. Man vill minska tveksamheten bland konsumenter och återförsäljare att sälja och handla i andra EU-länder. Enligt en EU-studie har cirka 80 procent av alla återförsäljare ingen försäljning till utlandet. En av orsakerna till tveksamheten är att EU-ländernas regler är så olika. Konsumenterna är rädda för att de inte är skyddade mot bedragare och svindlare, och återförsäljarna tvekar inför de risker och kostnader som de olika regelverken medför.

Det föreslagna nya direktivet om konsumenternas rättigheter ersätter fyra befintliga direktiv och täcker alla försäljnings- och inköpsaspekter: produktinformation, avtalsvillkor, leverans, återlämnande av varor, återbetalning, reparation, garanti och uppsägning av kontrakt. I en rad EU-länder finns redan bestämmelser av det här slaget. Överinspektör Fabien Fedy vid KonsumentEuropa säger att det är möjligt att direktivet kan försvaga konsumenternas rättigheter i Finland, eftersom Finland redan har ett starkt konsumentskydd. Medlemsländerna får inte stifta lagar som ger konsumenterna ett bättre skydd än EU-direktivet. Men någon noggrannare analys av direktivet har ännu inte gjorts i Finland, så det är för tidigt att säga hur det i praktiken påverkar de finländska konsumenternas vardag.

I offentligheten har man bland annat diskuterat frågan om säljarens ansvar för fel i varor: enligt direktivet upphör säljarens ansvar två år efter att en vara köpts, medan ansvaret enligt den finländska lagstiftningen gäller under varans hela livstid. När det gäller kapitalvaror, som tvättmaskiner och bilar, har det stor betydelse om försäljarens ansvar gäller endast i ett par år eller för en längre tid. Enligt direktivet ska en köpare som vid distansförsäljning ångrat sig själv betala portot om han sänder tillbaka varan. Enligt finländsk praxis betalas portot av säljaren.

Konsumenterna kan också dra nytta av harmoniseringen. De kan inom hela EU köpa varor med samma regler som i hemlandet. Priserna på samma produkter kan variera mycket i olika länder. Företag motiverar ofta prisskillnaderna med marknadsföringskostnader och juridiska kostnader som orsakas av att de verkar i främmande länder. Ett enhetligt konsumentskydd kan förbättra konkurrensen inom Europa, och det skulle i slutändan gagna konsumenterna i form av lägre priser. Man bör dock komma ihåg att företagens internationaliseringsiver dämpas inte bara av juridiska aspekter, utan också av olika praxis gällande handel och kulturer. För att träda i kraft måste konsumentskyddsdirektivet godkännas av EU:s medlemsländer och Europaparlamentet.

Mer information:

Europeiska kommissionen: Shoppa utan gränser

Helsingin Sanomat: EU-komissio yrittää heikentää suomalaista kuluttajansuojaa

Bestämmelserna om vilseledande marknadsföring förnyas