Nyheter 31.5.2013

Kroatien – det tjugoåttonde EU-landet

Kroatia Zagreb.kuva: Euroopan komissioKroatiens huvudstad Zagreb.

Kroatien blir Europeiska unionens tjugoåttonde medlemsland den 1 juli 2013. Det är det första landet på västra Balkan som får EU-medlemskap.

Kroatien ansökte om EU-medlemskap 2003 och medlemskapsförhandlingarna med Europeiska unionen inleddes hösten 2005. Tidigare samma år hade Kroatien och EU ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal, vilket till stor del är ett frihandelsavtal. Det gäller fram till att medlemskapet inleds då Kroatien blir en del av EU:s inre marknad.

Anslutningsfördraget med EU undertecknades i december 2011 och det godkändes i en folkomröstning i januari 2012. 66 procent av väljarna röstade ja till att Kroatien går in i EU.

Efter att alla EU-länder har godkänt det kroatiska anslutningsfördragets så kallade ratificeringsdokument och deponerat dem i Rom träder fördraget i kraft 1.7.2013. Finlands riksdag har redan godkänt fördraget och sänt dokumenten till Rom den 6 maj.

Kroatien faktaruta

I förhandlingarna mellan Kroatien och EU tillämpades för första gången det förnyade förfarandet där förhandlingarna är indelade i 35 förhandlingskapitel. Förhandlingsprocessen har således varit mer krävande än vid tidigare utvidgningar.

Processen för EU-medlemskapet har på många sätt varit en motor för reformpolitiken i Kroatien. Den har fört med sig många reformer, bland annat inom rättsväsendet. Målet har varit att öka rättsväsendets effektivitet, oberoende och opartiskhet. Reformarbetet fortsätter delvis ännu efter att Kroatien blivit EU-medlem.

En annan betydelsefull sak är att de grundläggande friheterna och rättigheterna i landet förbättras i och med EU-medlemskapet. Behandlingen av krigsbrotten under krigen på 1990-talet har där spelat en viktig roll.

Kroatien i EU

Europeiska unionens råd

Kroatien har sedan anslutningsfördraget undertecknats varit observatör i ministerrådet.

När Kroatien blir medlem har landet 7 röster i Europeiska unionens råd, lika många som Finland.

Det röstetal som behövs för beslut med kvalificerad majoritet i rådet stiger från 255 röster till 260. Dessa regler tillämpas till 31.10.2014, då man övergår till de bestämmelser som fastslagits i Lissabonfördraget.

Europeiska kommissionen

Kroaten Neven Mimica utnämndes i april till den tjugoåttonde kommissionären i Europeiska kommissionen. Han tillträder den 1 juli och ansvarar i kommissionen för frågor kring konsumentskydd.

Kroatiens anslutningsfördrag undertecknat av EU-ländernas statschefer. foto: europeiska unionens rådKroatiens anslutningsfördrag undertecknat av EU-ländernas statschefer.

Europaparlamentet

Europaparlamentet har haft 12 kroatiska observatörsledamöter den här våren. Kroatien höll val till Europaparlamentet i april och de tolv ledamöter som då valdes inträder som fullvärdiga ledamöter i Europaparlamentet den 1 juli 2013.

Vid det Europaparlamentsval som hålls nästa år (22–25.5.2014) väljer kroaterna sina representanter till parlamentet samtidigt som de övriga EU-länderna. Då får Kroatien 11 representanter i Europaparlamentet.

Finland och Kroatien

Finland erkände Kroatien den 17 januari 1992 och diplomatiska förbindelser mellan länderna upprättades i februari samma år. Samtidigt kom man överens om visumfrihet mellan länderna.

Uppskattningsvis cirka 30 finländska företag är representerade i Kroatien.

Finland har stött Kroatiens väg in i EU via Twinning-projektsamarbete som finansieras av kommissionen och är ett myndighetssamarbete. Finland har haft femton Twinning-projekt med Kroatien, främst gällande statistik, miljö och sjöfart.