Bild: Laura Kotilainen/VNK
Nyheter 12.4.2017

Ett europeiskt kompetenscentrum för motverkande av hybridhot har inrättats i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning  11.4.2017

PRESSMEDDELANDE 159/2017

Stiftelseurkunden för ett hybridkompetenscenter, the European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, har i dag undertecknats i Helsingfors. Stiftelseurkunden undertecknades av Finland, Sverige, Storbritannien, Lettland, Litauen, Polen, Frankrike, Tyskland och Förenta staterna. På plats fanns också företrädare för EU:s utrikestjänst och Nato.

Finland har i rask takt tillsammans med 15 andra länder förberett inrättandet av centret. Ett nytt tillfälle att underteckna stiftelseurkunden ordnas i juli då fler länder ansluter sig till centret efter att de har slutfört sina nationella beslutsprocesser i saken. Framöver kan även andra medlemsstater i EU och Nato ansöka om medlemskap i centret. EU:s utrikestjänst och Natos sekretariat som har deltagit aktivt i förberedelserna blir inte medlemmar i centret, men kommer ändå att delta i dess verksamhet.

Centrets arbetsformer är strategisk dialog, forskning, utbildning, konsultering och praktiska övningar som siktar på att förbättra beredskapen att bemöta hybridhot. Syftet med centrumet är att öka medvetenheten om hybridhot och om sådan sårbarhet i samhällena som kan utnyttjas i hybridoperationer. Målet är också att stärka resiliensen hos medlemsstaterna, det vill säga samhällenas förmåga och härdighet att stå emot hybridhot.

Centret placeras i Helsingfors och det kommer att bistå deltagarländerna i form av ett expertnätverk. Centret leds av en styrelse (Steering Board) bestående av företrädare för medlemsstaterna. Kompetenscentrets styrelse samlas till sitt första möte onsdagen den 12 april i Helsingfors och vid mötet väljer den en direktör för centret.

Till en början beräknas kompetenscentrets årskostnader uppgå till ca 1,5 miljoner euro. Avsikten är att hälften av detta ska finansieras med medlemsavgifter (ca 700 000 euro) och att värdlandet ska stå för den andra hälften (ca 700 000 euro). Som värdland svarar Finland bl.a. för kostnaderna för kompetenscentrets lokaler och datakommunikation och för en del av personalkostnaderna.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 320, statsrådets kansli och Matti Saarelainen, projektchef, tfn 0295 160 451, statsrådets kansli