Bild: Europaparlamentet
Nyheter 6.7.2018

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Europaparlamentet är det enda EU-organet dit medborgarna väljer sina representanter genom direkt val. Nu håller kampanjerna på att sätta igång runtom i Europa inför vårens val till Europaparlamentet. Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper.

Ledamöterna i parlamentet är inte organiserade efter nationalitet utan efter politiska ideologier och åsikter. De finländska parlamentarikerna sitter med andra ord inte tillsammans i parlamentet utan de sitter med sina respektive politiska grupper. Parlamentsledamöternas platser bestäms enligt vilket nationellt parti de representerar och partierna är i sin tur medlemmar i partier på europeisk nivå som bildar grupper i parlamentet.

Bild: Europaparlamentet
Bild: Europaparlamentet

Parlamentets politiska grupper bottnar i de europeiska partierna

Ett eller flera europeiska partier utgör en politisk grupp i parlamentet. De europeiska partierna har inte personmedlemmar utan medlemmarna är nationella partier. En enskild parlamentariker kan endast höra till en politisk grupp eller så kan hen vara obunden och arbeta utanför grupperna.

De europeiska partierna är bestående organisationer medan de politiska grupperna i parlamentet kan förändras till och med under pågående valperiod, särskilt de små grupperna. Det beror på att enskilda ledamöter kan byta nationellt parti och då kan deras europeiska parti också ändras. Det är också möjligt att byta grupp i parlamentet under valperioden. De största grupperna i parlamentet är emellertid etablerade och stabila.

De europeiska partiernas roll i valet av ordförande för kommissionen

De europeiska partierna deltar också direkt i utnämningen av kommissionens ordförande. Förfarandet med så kallade spetskandidater går ut på att de europeiska partierna väljer sina kandidater till ordförande för kommissionen innan parlamentsvalet och på så vis är valresultat direkt kopplat till valet av ordförande för kommissionen. Förfarandet togs i bruk i det förra parlamentsvalet 2014 då Europeiska folkpartiets spetskandidat Jean-Claude Juncker valdes till kommissionens ordförande.

Bild: Europaparlamentet

Det finns för närvarande 12 registrerade europeiska partier. I Europaparlamentet finns det åtta politiska grupper. För att skapa en grupp krävs det minst 25 parlamentariker från en fjärdedel av medlemsländerna. Av de nuvarande grupperna är de fem största i storleksordning:

  • Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)
  • Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)
  • Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)
  • Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE)
  • De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance Verts/ALE)

Europeiska folkpartiets grupp (EPP)

Europeiska folkpartiets grupp består enbart av Europeiska folkpartiet, som grundades 1976. Av de finländska partierna hör Samlingspartiet och Kristdemokraterna till EPP. Ideologiskt placerar sig EPP center–höger på den politiska skalan. Viktiga teman för gruppen är bland annat frihet, ansvar, EU:s utvidgning och subsidiaritetsprincipen.

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D)

Denna politiska grupp består av Europeiska socialdemokraters parti. Partiet och den politiska gruppen företräder en center–vänster-ideologi. Partiet grundades 1992 och anser att ekonomin ska tjäna samhället och inte tvärtom. Partiets mål är att varje europé ska ha ett arbete som garanterar en tillfredsställande livskvalitet. Utbildning och olika sociala program ska ge alla en möjlighet till ett gott liv. Av de finländska partierna hör Socialdemokraterna till denna grupp.

Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE)

Gruppen består av två europeiska partier, Alliansen liberaler och demokrater för Europa, som grundades 1976, och Europeiska demokratiska partiet, som grundades 2004. Av de finländska partierna hör Centern och Svenska folkpartiet till partiet och till gruppen ALDE. Gruppens ideologi är liberal-höger och till des viktigaste teman hör demokrati och mänskliga rättigheter, ett öppet samhälle och hållbar utveckling. Gruppen stöder också EU:s utvidgning och subsidiaritetsprincipen.

Gruppen Europeiska konservativa och reformister (ECR)

Bakom ECR-gruppen finns partiet Alliansen konservativa och reformister i Europa, men dit hör också parlamentariker från andra europeiska partier och obundna. Partiet grundades 2009 och är euroskeptiskt och konservativt till sin ideologi. Gruppen driver inte att EU ska läggas ned utan vill reformera unionen i en riktning med större respekt för nationalstaternas självbestämmanderätt. Sannfinländarna hör till denna grupp.

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA)

Till den politiska gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen hör Europeiska gröna partiet och Europeiska fria alliansen. Gröna partiet grundades 2004 och driver miljöfrågor, demokrati och jämlikhet. Europeiska fria alliansen grundades 1981 och består av nationella partier som står för större regionalt självstyre. Av de finländska partierna hör De gröna till denna grupp.

 

Av de finländska riksdagspartierna hör Blå framtid tillsvidare inte till något europeiskt parti. Vänsterförbundet arbetar i en politisk grupp med namnet Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster.

 

Läs mer: