Bild: European parliament

Europaparlamentet

Europaparlamentet företräder unionens medborgare. Ledamöter av Europaparlamentet väljs vart femte år genom direkta och allmänna val. Parlamentet är vid sidan om rådet ett av de viktigaste lagstiftande organen i EU.

Parlamentet har tre huvuduppgifter: 

  • Parlamentet behandlar unionens lagstiftningsinitiativ och beslutar om lagar tillsammans med rådet,
  • granskar komissionen och andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt
  • och diskuterar och godkänner unionens budget tillsammans med rådet.

Antalet Europaparlamentariker som väljs från varje medlemsland står i proportion till landets folkmängd. År 2024 väljs det sammanlagt 720 Europaparlamentariker, 15 av dem från Finland. Tidigare var antalet Europaparlamentariker 705, varav 14 valdes från Finland.

 

Bild: European Union 2012 – European Parliament

Parlamentet sammanträder i två länder

Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg i Frankrike, där man årligen håller 12 plenarsessioner. Under sina plenarsessioner behandlar parlamentet lagstiftningsinitiativ från kommissionen utifrån betänkanden från utskotten. Parlamentet kan därefter anta en resolution. Utskotten och de politiska grupperna sammanträder huvudsakligen i Bryssel.

 

Europaparlamentets talman

Parlamentets talman är maltesiska Roberta Metsola. Bild: Europaparlamentet

Talmannen väljs för två och ett halvt år. I januari 2022 valdes maltesiska Roberta Metsola till Europaparlamentets talman. Talmannen företräder Europaparlamentet utåt och i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Talmannen leder arbetet i parlamentet och dess organ samt debatterna i kammaren, och ser till att parlamentets arbetsordning följs.

När Europeiska rådets möten inleds redogör Europaparlamentets talman för parlamentets synpunkter på dagordningen och andra frågor.

Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, varefter den kan börja gälla. Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.

Europaparlamentets politiska grupper och de europeiska partierna

Fastän det är nationella partier som ställer upp kandidater i medlemsländerna, arbetar de som blir invalda i parlamentet i parlamentets egna politiska grupper. Ledamöterna i parlamentet är inte organiserade efter nationalitet utan efter politiska ideologier och ståndpunkter. De finländska parlamentarikerna sitter med andra ord inte tillsammans utan de sitter med sina respektive politiska grupper i parlamentet.

Parlamentsledamöternas platser bestäms enligt vilket nationellt parti de representerar och partierna är i sin tur medlemmar i partier på europeisk nivå. De europeiska partierna har inte personmedlemmar utan medlemmarna består av nationella partier.