Tillgänglighetsverktyg

Bild: European parliament

Europaparlamentet

Europaparlamentet företräder unionens medborgare. Parlamentet beslutar om unionens lagar och budget tillsammans med rådet som representerar medlemsländernas regeringar. Parlamentet godkänner internationella avtal och unionens nya medlemsländer. Det utnämner också Europeiska ombudsmannen.

Parlamentet har 751 ledamöter från unionens 28 medlemsländer. Hur många representanter varje medlemsland har bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Europaparlamentet har 13 finländska ledamöter. Ledamöterna väljs vart femte år genom direkta val.

Bild: European Union 2012 – European Parliament

I Europaparlamentets plenisal kan varje ledamot tala på vilket som helst av EU:s officiella språk
Europaparlamentets ledamöter är inte indelade enligt nationalitet, utan de verkar i sina egna politiska grupper och i parlamentets utskott. Utskotten är specialiserade på ett visst område inom EU och bereder plenarsessionerna som hålls i Strasbourg. Vid plenarsessionerna behandlas lagstiftningsförslag och röstas om dessa.

Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg, där man årligen håller 12 plenarsessioner. De extra plenarsessionerna, så kallade minisessioner, hålls i Bryssel. Parlamentets sekretariat finns i Luxemburg.

Europaparlamentets talman

Parlamentin puhemies on italialainen sosiaalidemokraattisen ryhmän David Sassoli.
Parlamentets talman är italienska David Sassoli från den socialdemokratiska partigruppen.Bild: Europaparlamentet.

Talmannen väljs för två och ett halvt år, dvs. en halv valperiod för parlamentet, och kan bli omvald. Talmannen företräder Europaparlamentet utåt och i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Talmannen leder arbetet i parlamentet och dess organ samt debatterna i kammaren, och ser till att parlamentets arbetsordning följs.

När Europeiska rådets möten inleds redogör Europaparlamentets talman för parlamentets synpunkter på dagordningen och andra frågor.

Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, varefter den kan börja gälla. Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.

Följ oss