Bild: European parliament

Europaparlamentet

Europaparlamentet företräder unionens medborgare. Ledamöter av Europaparlamentet väljs vart femte år genom direkta och allmänna val. Parlamentet är vid sidan om rådet ett av de viktigaste lagstiftande organen i EU.

Parlamentet har tre huvuduppgifter: 

  • Parlamentet behandlar unionens lagstiftningsinitiativ och beslutar om lagar tillsammans med rådet,
  • granskar komissionen och andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt
  • och diskuterar och godkänner unionens budget tillsammans med rådet.

Hur många representanter varje medlemsland har bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Enligt Lissabonfördraget kan inget land ha färre än 6 ledamöter och inte fler än 96 ledamöter i Europaparlamentet. Från Finland väljs 14 av 705 ledamöter. Europaparlamentets ledamöter är inte indelade enligt nationalitet, utan de verkar i sina egna politiska grupper och i parlamentets utskott.

Bild: European Union 2012 – European Parliament

Parlamentet sammanträder i två länder

Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg i Frankrike, där man årligen håller 12 plenarsessioner. Under sina plenarsessioner behandlar parlamentet lagstiftningsinitiativ från kommissionen utifrån betänkanden från utskotten. Parlamentet kan därefter anta en resolution. Utskotten och de politiska grupperna sammanträder huvudsakligen i Bryssel.

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls i maj 2019. Nästa Europaparlamentsval kommer att ordnas i juni 2024.  I Finland är valdagen söndagen den 9 juni 2024.

Europaparlamentets talman

Parlamentets talman är maltesiska Roberta Metsola. Bild: Europaparlamentet

Talmannen väljs för två och ett halvt år. I januari 2022 valdes maltesiska Roberta Metsola till Europaparlamentets talman. Talmannen företräder Europaparlamentet utåt och i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Talmannen leder arbetet i parlamentet och dess organ samt debatterna i kammaren, och ser till att parlamentets arbetsordning följs.

När Europeiska rådets möten inleds redogör Europaparlamentets talman för parlamentets synpunkter på dagordningen och andra frågor.

Efter att Europeiska unionens budget antagits av parlamentet skriver talmannen under den, varefter den kan börja gälla. Tillsammans med rådets ordförande undertecknar Europaparlamentets talman alla rättsakter som antas genom ordinarie lagstiftningsförfarande.