Bild:

Varje månad intervjuar vi beslutsfattare och experter om aktuella EU-frågor.

Månadens fråga 19.9.2019

Månadens fråga: Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen, Europaminister Tytti Tuppurainen?

Rättsstatsprincipen utgör grunden för varje modern konstitutionell demokrati. Rättsstatsprincipen är också ett av de centrala värden som unionen bygger på. Alla medlemsstater har förbundit sig att iaktta rättsstatsprincipen när de anslöt sig till unionen.

Kränkning av rättsstatsprincipen försvagar medborgarnas och företagens förtroende för att deras rättigheter tillgodoses samt medlemsstaternas förtroende för varandras rättssystem. Om rättsstatsprincipen inte tillämpas fullt ut inom EU är inte bara unionens legitimitet och enighet hotad, utan också EU:s yttre trovärdighet.

Europaminister Tytti Tuppurainen

Vad gör Finland som EU-ordförande för att stärka rättsstatsprincipen?

”Att trygga rättsstatsprincipen är en av Finlands främsta prioriteringar under EU-ordförandeskapet.”

Europaminister Tytti Tuppurainen. Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli.

”En bristande efterlevnad av rättsstatsprincipen riskerar medborgarnas grundläggande rättigheter och skadar unionens verksamhet på flera områden. Den 16 september inledde vi en diskussion i rådet för allmänna frågor, där jag är ordförande, om hur EU kunde effektivera rättsstatsprincipens efterlevnad. Vi diskuterade bland annat hur vi kan utveckla rådets årliga rättsstatsdialog. Dialogen omfattar alla medlemsstater och den är ett positivt och konstruktivt sätt att främja rättsstatsprincipen i EU.”

”De här frågorna behandlades också i Helsingfors under en konferens om demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, som ordnades som en del av ordförandeskapets program. Det är Finlands mål att medlemsstaterna ska komma överens om lagstiftningsinstrument för att skydda EU:s budget mot brister när det gäller rättsstatsprincipen. Instrumentet skulle göra det möjligt att frysa EU-finansieringen till en medlemsstat där brister gällande rättsstatsprincipen riskerar en sund ekonomisk förvaltning.”